11th Middle-dan players Tournament

Place: Yokohama, Japan

Start: 2013-08-16, End: 2013-08-17

Rule: Yamaguchi, Games: 36

Round 1
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2592.53 1 : 0 2163.09 Miyagawa Junzo
Kato Yasuhiro 2072.41 0 : 1 2527.22 Fukui Nobuhiro
Kobayashi Koichi 2175.53 0 : 1 2452.68 Tamada Yoichi
Nagao Noriaki 2325.51 1 : 0 2080.45 Maruta Hiroki
Kashihara Akihiko 2276.61 1 : 0 2116.01 Maruta Koji
Mano Yoshihisa 2255.90 1 : 0 2039.45 Kubo Izumi
Round 2
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2592.53 1 : 0 2325.51 Nagao Noriaki
Fukui Nobuhiro 2527.22 1 : 0 2276.61 Kashihara Akihiko
Tamada Yoichi 2452.68 1 : 0 2255.90 Mano Yoshihisa
Kubo Izumi 2039.45 0 : 1 2175.53 Kobayashi Koichi
Maruta Hiroki 2080.45 1 : 0 2163.09 Miyagawa Junzo
Maruta Koji 2116.01 0 : 1 2072.41 Kato Yasuhiro
Round 3
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2592.53 0 : 1 2527.22 Fukui Nobuhiro
Nagao Noriaki 2325.51 1 : 0 2452.68 Tamada Yoichi
Kashihara Akihiko 2276.61 1 : 0 2072.41 Kato Yasuhiro
Kobayashi Koichi 2175.53 1 : 0 2255.90 Mano Yoshihisa
Kubo Izumi 2039.45 0 : 1 2163.09 Miyagawa Junzo
Maruta Hiroki 2080.45 0 : 1 2116.01 Maruta Koji
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2592.53 0.5 : 0.5 2276.61 Kashihara Akihiko
Fukui Nobuhiro 2527.22 1 : 0 2452.68 Tamada Yoichi
Kobayashi Koichi 2175.53 0.5 : 0.5 2325.51 Nagao Noriaki
Mano Yoshihisa 2255.90 1 : 0 2080.45 Maruta Hiroki
Miyagawa Junzo 2163.09 0 : 1 2072.41 Kato Yasuhiro
Kubo Izumi 2039.45 0 : 1 2116.01 Maruta Koji
Round 5
Black Result White
Kobayashi Koichi 2175.53 0 : 1 2592.53 Nakayama Tomoharu
Fukui Nobuhiro 2527.22 1 : 0 2325.51 Nagao Noriaki
Tamada Yoichi 2452.68 0 : 1 2276.61 Kashihara Akihiko
Kato Yasuhiro 2072.41 0 : 1 2255.90 Mano Yoshihisa
Maruta Koji 2116.01 1 : 0 2163.09 Miyagawa Junzo
Kubo Izumi 2039.45 0 : 1 2080.45 Maruta Hiroki
Round 6
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2592.53 1 : 0 2116.01 Maruta Koji
Fukui Nobuhiro 2527.22 1 : 0 2255.90 Mano Yoshihisa
Tamada Yoichi 2452.68 1 : 0 2163.09 Miyagawa Junzo
Nagao Noriaki 2325.51 1 : 0 2276.61 Kashihara Akihiko
Kobayashi Koichi 2175.53 1 : 0 2080.45 Maruta Hiroki
Kubo Izumi 2039.45 1 : 0 2072.41 Kato Yasuhiro