List of Players - Renju Rating
ID Player Rating Games Place
010001 Mitsumori Masao 2308 426 Hasuta, Japan
010002 Yamakita Toshinori 1942 9 Fukuoka, Japan
010003 Nishimura Toshio 2347 123 Arao, Japan
010004 Isobe Taizan 2428 396 Omiya, Japan
010005 Nakamura Shigeru 2944 530 Tokyo, Japan
010006 Takahashi Hisashi 2632 7 ?, Japan
010007 Yoshizawa Shuzaburo 2222 7 Tokyo, Japan
010008 Nishiyama Atsushi 2341 15 Nara, Japan
010009 Koiso Shigemasa 2073 143 Omihachiman, Japan
010012 Hayakawa Yoshimi 2414 98 Kyoto, Japan
010013 Hayakawa Tsuyoshi 2146 9 Kyoto, Japan
010014 Honda Shoseki 1600 20 Kyoto, Japan
010016 Yamaguchi Yusui 2588 387 Tokyo, Japan
010017 Ohno Syunzo 2088 26 Chiba, Japan
010018 Hori Sodo 1804 7 Kyoto, Japan
010019 Kozuka Kazuhito 1836 1 ?, Japan
010020 Kawamura Norihiko 2660 368 Tokyo, Japan
010021 Hasegawa Kazuto 2572 578 Osaka, Japan
010022 Kashihara Akihiko 2367 123 Kobe, Japan
010023 Tatsutomi Hiroyuki 2066 72 Kameoka, Japan
010024 Matsuo Toshiko 1884 29 Osaka, Japan
010025 Nakamura Kotaro 2016 9 Nara, Japan
010026 Hayakawa Koji 2050 22 Kyoto, Japan
010027 Nagahira Matsutoshi 1477 10 ?, Japan
010028 Niwa Yoshiko 1232 30 Kyoto, Japan
010029 Kawai Heizo 1801 1 Osaka, Japan
010030 Hirose Joji 1900 1 ?, Japan
010031 Tani Masato 1992 1 Kyoto, Japan
010032 Hayakawa Mieko 1900 1 Kyoto, Japan
010033 Furutani Yoshiki 1808 1 Kyoto, Japan
010034 Tani Syusuke 1733 1 Kyoto, Japan
010036 Sagara Takashi 2481 85 Osaka, Japan
010037 Nishizono Norio 2352 45 Kyoto, Japan
010038 Mikami M. 1842 8 Tokyo, Japan
010039 Ono S. 1815 8 Tokyo, Japan
010040 Arai Yutaka 1997 93 Yamaguchi, Japan
010041 Nara Hideki 2620 190 Yokohama, Japan
010042 Ooi Kozo 2195 35 Kyoto, Japan
010043 Sakamoto Suzan 2177 390 Osaka, Japan
010044 Matsuura Hiroshi 2402 290 Hiroshima, Japan
010045 Sawai Toshio 1735 17 ?, Japan
010046 Ishitani Shin-ichi 2399 1072 Fuji, Japan
010047 Fujimoto K 2297 7 ?, Japan
010048 Sunagawa Shouki 2145 49 Tokyo, Japan
010049 Kudomi Takahiro 2187 420 Kawasaki, Japan
010050 Takazawa Nagayoshi 2265 111 Shimizu, Japan
010051 Doi Manabu 1993 59 Sakai, Japan
010052 Miyoshi Takeo 2171 285 Aichi, Japan
010053 Uchimoto Yoshinori 2057 1 Kyoto, Japan
010054 Kubo Izumi 2124 293 Kobe, Japan
010055 Saito Syuichi 2061 29 Mishima, Japan
010056 Mitsuyama M 1891 7 ?, Japan
010057 Saeki Shizuo 1879 7 ?, Japan
010058 Suzuki Junichiro 2035 146 Hamamatsu, Japan
010059 Iwata Akihisa 2125 66 Hirakata, Japan
010060 Tatsutomi Mutsumi 1818 12 Kameoka, Japan
010061 Tatsutomi Chie 1675 11 Kameoka, Japan
010062 Maruta Koji 2176 245 Tokyo, Japan
010063 Aihara Hiroshi 2041 1 Tokyo, Japan
010064 Takashita Masahiko 1992 1 ?, Japan
010065 Kezuka Masaharu 1992 1 ?, Japan
010066 Jinno Shigeto 1992 1 Tokyo, Japan
010067 Kato Yasuhiro 2011 443 Tokyo, Japan
010068 Unoura Kazuhisa 1850 14 ?, Japan
010069 Tanuma Akira 1844 1 Tokyo, Japan
010070 Kojima Sigetosi 1808 1 Tokyo, Japan
010071 Iwama Tatsuhumi 1808 1 ?, Japan
010072 Suzuki Otoya 1808 1 ?, Japan
010073 Mori Satoshi 1797 1 ?, Japan
010074 Adachi Yasuhiro 2055 61 Hakone, Japan
010075 Miyagawa Junzo 2240 329 Kobe, Japan
010076 Sakurai Yasuo 2078 18 Tokyo, Japan
010077 Maruyama Yasushi 2292 365 Hamamatsu, Japan
010078 Tatsutomi Hirokazu 1800 23 Kameoka, Japan
010080 Hata Masayuki 2062 231 Hirakata, Japan
010081 Iida Koichi 1935 29 ?, Japan
010082 Miyagawa Sou 2116 190 Kobe, Japan
010083 Kitamoto Kenji 1921 20 ?, Japan
010084 Funamoto Tadashi 1917 10 ?, Japan
010085 Nakano Teru 1850 5 ?, Japan
010086 Kuzume Kohei 1704 5 ?, Japan
010087 Kuga Akio 2387 163 Sasebo, Japan
010088 Fujinami Hisao 2336 31 ?, Japan
010089 Sakashita Shoichi 2143 69 Fukuoka, Japan
010090 Fujii Naoki 1967 144 Fukuoka, Japan
010091 Yamaguchi Kazuhisa 2113 29 ?, Japan
010092 Tanaka Tadanobu 2036 31 ?, Japan
010093 Nishida Yasuji 1932 13 ?, Japan
010094 Sakai Kazuyuki 1762 8 ?, Japan
010095 Sagara Satoshi 1468 13 ?, Japan
010096 Kusajima Masato 2269 212 Miyagi, Japan
010097 Okabe Hiroshi 2668 1073 Tokyo, Japan
010098 Suzuki Naoya 2316 19 Sendai, Japan
010099 Kawate Kozo 2026 109 Hiroshima, Japan
010100 Hara Masao 2004 147 Tokyo, Japan
010101 Tadokoro Hosai 1857 150 Tokyo, Japan
010102 Kanda Masahiro 2039 60 ?, Japan
010103 Omata Mitsuo 1770 38 ?, Japan
010104 Kubooka Takeshi 1685 56 ?, Japan
010105 Horiuchi Kazuki 1758 3 ?, Japan
010106 Iio Yoshihiro 2389 669 Kobe, Japan
010107 Takagawa Teiji 2256 83 Hirakata, Japan
010108 Saito Koji 2091 49 Kadoma, Japan
010109 Matsui Tsunehiro 2174 86 Tatsuno, Japan
010110 Yamamoto Yasuhiro 2064 271 Hamamatsu, Japan
010111 Suzuki Toyoshige 1937 4 ?, Japan
010112 Miyazu Goichi 1816 59 Hamamatsu, Japan
010113 Takehara Kenji 1752 46 Toyama, Japan
010114 Unoura Hidenori 2172 23 ?, Japan
010115 Yamagami Katsumi 2139 12 ?, Japan
010116 Yamamoto Keisuke 1887 17 ?, Japan
010117 Iwata Tatsushi 1859 12 ?, Japan
010118 Kuramoto Hideharu 1790 148 Amagasaki, Japan
010119 Hasegawa Shunzo 1732 26 ?, Japan
010120 Ono Takayuki 2408 699 Yokohama, Japan
010121 Okuno Yusuke 1904 20 ?, Japan
010122 Kimura Shin 1908 12 Tokyo, Japan
010123 Sugaya Masao 1672 7 ?, Japan
010124 Nakajima Osamu 2134 27 Shiga, Japan
010125 Furuoka Shunzo 1931 68 Hiroshima, Japan
010126 Takashima Junya 2533 130 Osaka, Japan
010127 Yoshikawa Hiromasa 2139 27 Sakai, Japan
010128 Gamano Yutaka 2035 21 ?, Japan
010129 Koide Morihiro 2091 34 Shizuoka, Japan
010130 Yamamoto Hukue 1663 41 ?, Japan
010131 Arita Nobuyoshi 2366 149 Tokyo, Japan
010132 Sato Takuma 2177 40 ?, Japan
010133 Sato Koichi 2010 15 ?, Japan
010134 Ikeshima Wakio 1625 17 ?, Japan
010135 Nagao Noriaki 2261 292 Tokyo, Japan
010136 Tamura Kazumasa 2513 279 Tokyo, Japan
010137 Taguchi Kouta 2150 12 ?, Japan
010138 Saeki Anna 1849 1 ?, Japan
010139 Fujio Katsutoshi 1974 13 ?, Japan
010140 Noguchi Kikuo 2016 15 Nagoya, Japan
010141 Koide Tomohiro 1872 7 ?, Japan
010142 Hirai Tomohiro 1782 10 ?, Japan
010143 Miyamoto Mitsuhiro 1832 5 ?, Japan
010144 Kato Nobutada 1653 5 ?, Japan
010145 Ishikawa Toshiya 1629 5 ?, Japan
010146 Taguchi Yohei 2085 14 ?, Japan
010147 Ito Yoshiyuki 1945 6 ?, Japan
010148 Kakiuchi Keisuke 1903 12 ?, Japan
010149 Sugiyama Taro 1918 18 ?, Japan
010150 Onishi Yoshihiro 1798 6 ?, Japan
010151 Kanai Tatsuro 1669 6 ?, Japan
010152 Tashiro Yuichi 2286 43 Tokyo, Japan
010153 Tanaka Koichi 2386 50 Fukuoka, Japan
010154 Iwase Kenzo 1942 5 ?, Japan
010155 Nakamura Kenichi 1895 8 ?, Japan
010156 Hiwatashi Kikuma 1770 60 Saga, Japan
010157 Kawano Masatoshi 1754 9 ?, Japan
010158 Nakajima Mitsuo 1836 4 Osaka, Japan
010159 Sato Kiyotomi 2435 443 Saitama, Japan
010160 Sano Hiroyuki 2133 37 ?, Japan
010161 Koyama Jun 2571 349 Tokyo, Japan
010162 Itami Yoshiyuki 2156 90 ?, Japan
010163 Tanno Yoshitaka 2000 136 Aomori, Japan
010164 Maruta Hiroki 2211 621 Tokyo, Japan
010165 Sasaki Miyu 1921 53 ?, Japan
010166 Kawabe Tatsuya 1878 10 ?, Japan
010167 Hamada Satoshi 1822 5 ?, Japan
010168 Hirono Masakazu 2066 70 Fukushima, Japan
010169 Tezuka Osamu 1594 5 ?, Japan
010170 Oota Tsuyoshi 2237 10 Hamamatsu, Japan
010171 Oogawara Shingo 2113 15 ?, Japan
010172 Yasumoto Yoshinobu 1946 47 Nara, Japan
010173 Takashima Hirotsugu 1940 11 ?, Japan
010174 Tanizaki Ryusuke 2024 215 Kanagawa, Japan
010175 Tomobe Katsuhiro 2041 342 Tokyo, Japan
010176 Iwano Fumio 2178 403 Saitama, Japan
010177 Matsuo Yoshihiro 2045 14 Osaka, Japan
010178 Matsuoka Teruo 2014 155 Tokyo, Japan
010179 Oosaku Kazuyuki 1847 4 ?, Japan
010180 Uchiyama Yasuhiko 1825 8 ?, Japan
010181 Kato Masami 1818 4 ?, Japan
010182 Yamauchi Yasuhiro 1804 4 ?, Japan
010183 Maruta Ayana 1595 4 Tokyo, Japan
010184 Watanabe Tatsuya 2154 94 Tokyo, Japan
010185 Oonuma Nobuhiro 1831 14 ?, Japan
010186 Kitamura Mitsuhiro 2118 5 ?, Japan
010187 Shimabukuro Wataru 2074 26 ?, Japan
010188 Shinoda Kiyoshi 2355 47 ?, Japan
010189 Kamemoto Daichi 2196 51 ?, Japan
010190 Ishizaki Masatoshi 1895 22 Tokyo, Japan
010191 Nakata Shinsuke 1974 26 ?, Japan
010192 Kase Koji 1754 7 ?, Japan
010193 Shibata Satoru 1746 29 ?, Japan
010194 Maki Tatsuya 1589 13 Amagasaki, Japan
010195 Mao Richu 1771 3 ?, Japan
010196 Kobayashi Koichi 2280 217 Fukushima, Japan
010197 Gakumazawa Hideaki 1993 168 Iwate, Japan
010198 Oosawa Kazuhiro 1858 3 ?, Japan
010199 Takatsu Kazushi 1858 3 ?, Japan
010200 Nagumo Natsuhiko 2055 5 ?, Japan
010201 Usuki Hisao 1950 2 ?, Japan
010202 Kawamoto Kenji 1939 14 ?, Japan
010203 Urata Ueo 1718 4 ?, Japan
010204 Yamashita Akiharu 1607 18 ?, Japan
010205 Oosumi Yuuki 2663 477 Moriyama, Japan
010206 Tsujibayashi Taro 2036 17 Sakai, Japan
010207 Ozawa Tetsushi 1956 312 Kyoto, Japan
010208 Okuda Shingo 1900 62 Shiga, Japan
010209 Takeda Tomoaki 1872 4 ?, Japan
010210 Masutani Hiroshi 1831 17 Sakai, Japan
010211 Harada Motochika 1788 25 Tokyo, Japan
010212 Muramatsu Yasuhiro 1701 9 ?, Japan
010213 Takatsu Hitoshi 2054 18 ?, Japan
010214 Yamamoto Tadahisa 1844 5 ?, Japan
010215 Ishibashi Hiroaki 1844 22 Sakai, Japan
010216 Teshima Masakatsu 1961 37 ?, Japan
010217 Tanji Hiroki 2054 63 Tokyo, Japan
010218 Koyama Masayuki 1771 19 Tokyo, Japan
010219 Fujikawa Masaki 2082 320 Omiya, Japan
010220 Yamauchi Takahiro 2034 4 ?, Japan
010221 Yoda Tsuyoshi 1701 4 ?, Japan
010222 Hayashi Koji 1920 30 ?, Japan
010223 Nishimura Koichi 1869 15 ?, Japan
010224 Fukushima Yoshitaka 2015 8 ?, Japan
010225 Nakagawa Michio 1884 6 ?, Japan
010226 Koike Toshirou 1602 20 ?, Japan
010227 Yamamoto Jyunko 1746 25 Tokyo, Japan
010228 Masunaga Katsuki 1766 5 ?, Japan
010229 Maki Tetsurou 1778 22 ?, Japan
010230 Kojima Takeo 1817 12 ?, Japan
010231 Nakano Tadashi 1647 10 ?, Japan
010232 Kamikubo Mineo 1862 159 Hamamatsu, Japan
010233 Suzuki Kazuhiro 1652 5 ?, Japan
010234 Tanaka Tomokazu 1585 5 Sakai, Japan
010235 Watanabe Yoko 2061 36 Tokyo, Japan
010236 Abiko Setsuko 2035 4 ?, Japan
010237 Tanizaki Shingo 1869 5 ?, Japan
010238 Okumura Toyohiko 2320 28 Kyoto, Japan
010239 Kataoka Mitsuaki 2171 66 Saga, Japan
010240 Ogawa Hiro 1949 3 ?, Japan
010241 Kugizaki Michihiko 2026 73 Shizuoka, Japan
010242 Takeda Natsuki 1747 4 ?, Japan
010243 Takeda Ayaka 1660 2 ?, Japan
010244 Nemoto Tokio 1624 5 ?, Japan
010246 Murakami Yuya 2123 6 ?, Japan
010247 Ooura Tadahito 2026 9 ?, Japan
010248 Tamada Yoichi 2560 309 Mito, Japan
010249 Kugizaki Michihiko 1844 7 ?, Japan
010250 Nishioka Noriko 1847 10 ?, Japan
010251 Nakayama Tomoharu 2788 505 Tamamura, Japan
010252 Takeuchi Shunsuke 1956 16 Saitama, Japan
010253 Kurata Kiyotaka 2273 10 Tokyo, Japan
010254 Suzuki Rin 1919 145 Tokyo, Japan
010255 Yamashita Daisuke 1902 5 ?, Japan
010256 Kurimoto Masayuki 1658 4 ?, Japan
010257 Arai Moriya 1905 8 Tokyo, Japan
010258 Uehara Shunji 1731 12 ?, Japan
010259 Uchida Shingo 2069 21 Saga, Japan
010260 Hirai Kengo 2022 5 ?, Japan
010261 Saito Masashi 2079 17 Kobe, Japan
010262 Kon Akira 1973 228 Amagasaki, Japan
010263 Takeuchi Yuuta 2004 18 Sendai, Japan
010264 Tada Ayako 2310 173 Tokyo, Japan
010265 Kawano Takahisa 2540 233 Shimonoseki, Japan
010266 Kasai Takayuki 1832 4 ?, Japan
010267 Kobayashi Chinatsu 1764 5 Fukushima, Japan
010268 Shinoda Masaki 1622 4 ?, Japan
010269 Kamei Shigeo 1744 16 ?, Japan
010270 Kamatani Teruhiro 1580 5 ?, Japan
010271 Takamura Syouto 1735 23 Hamamatsu, Japan
010272 Kawada Miki 1876 131 Hamamatsu, Japan
010273 Tozawa Masahiro 1799 8 Hamamatsu, Japan
010274 Iguchi Yuta 1783 5 ?, Japan
010275 Saito Hiroki 1686 5 ?, Japan
010276 Tozawa Sachi 1638 8 Hamamatsu, Japan
010277 Takayama Akira 1600 12 Hamamatsu, Japan
010278 Wakayama Tomohiro 1618 5 ?, Japan
010279 Miura Hitoshi 1772 75 Miyagi, Japan
010280 Sato Ryota 1476 19 Aomori, Japan
010281 Nagasoe Hiroki 2642 108 Fukuoka, Japan
010282 Ishikawa Tomohiro 1921 6 Fukuoka, Japan
010283 Tanaka Shingo 2032 58 Fukuoka, Japan
010284 Sakaue Ryota 1674 6 Shiga, Japan
010285 Yoshida Naoto 2150 55 Nagoya, Japan
010286 Shimoyama Takuma 2222 48 Tokyo, Japan
010287 Kawasaki Nobuhiko 2177 38 Aichi, Japan
010288 Ishima Ryoma 2157 8 Saitama, Japan
010289 Fukui Nobuhiro 2417 215 Toyokawa, Japan
010290 Mori Kazuki 1782 4 ?, Japan
010291 Mano Yoshihisa 2083 244 Toyota, Japan
010292 Yokono Yoshiki 1852 22 Aomori, Japan
010293 Nara Tsurue 1806 13 Aomori, Japan
010294 Fukui Hirohumi 1830 5 Aomori, Japan
010295 Chiba Tomio 1782 20 Aomori, Japan
010296 Yamamoto Yuuichi 1696 20 Aomori, Japan
010297 Yamamoto Harue 1625 56 Aomori, Japan
010298 Arai Kazumi 2377 47 Saitama, Japan
010299 Kimura Kenichiro 2237 14 Tokyo, Japan
010300 Seiryu Masanori 1985 9 Sendai, Japan
010301 Takagi Tomoyuki 2102 26 Tokyo, Japan
010302 Kamiya Shunsuke 2840 382 Tokyo, Japan
010303 Kato Hiroaki 1712 12 Kanagawa, Japan
010304 Koseki Kenshou 1572 40 Aomori, Japan
010305 Tsushima Norito 1680 14 Aomori, Japan
010306 Yamaoka Kentaro 2272 47 Fukuoka, Japan
010307 Tanabe Hajime 2137 26 Hamamatsu, Japan
010308 Yoshimori Kimio 1985 5 Hamamatsu, Japan
010309 Kise Katsumi 2543 68 Shiga, Japan
010310 Isobe Seiji 1915 9 Tokyo, Japan
010311 Inoue Katsumi 1965 47 Hamamatsu, Japan
010312 Takahashi Roi 2169 32 Osaka, Japan
010313 Asari Katsuki 1719 10 Aomori, Japan
010314 Kawada Rikuto 1775 41 Hamamatsu, Japan
010315 Suzuki Takumi 1803 1 Hamamatsu, Japan
010316 Suzuki Naoyoshi 1609 4 Hamamatsu, Japan
010317 Mori Yasukiyo 2243 4 Kanagawa, Japan
010318 Kudou Shin-ichi 1887 9 Aomori, Japan
010319 Higuchi Fumiya 1598 9 Tokyo, Japan
010320 Tachi Masaya 2592 233 Ishikawa, Japan
010321 Watanabe Nobuo 1946 45 Kobe, Japan
010322 Tanaka Toshiki 2402 74 Fukuoka, Japan
010323 Kurakake Mataichi 1495 76 Fukuoka, Japan
010324 Yamasaki Masanori 1794 37 Hamamatsu, Japan
010325 Kurata Honoka 1715 5 Hamamatsu, Japan
010326 Kurata Daichi 1623 13 Hamamatsu, Japan
010327 Kato Kaito 1626 12 Hamamatsu, Japan
010328 Kurata Harumi 1523 4 Hamamatsu, Japan
010329 Nakamura Souta 2254 83 Tokyo, Japan
010330 Kato Daisuke 1904 169 Hamamatsu, Japan
010331 Kitawaki Toshimitsu 1652 6 Hamamatsu, Japan
010332 Matsumoto Sou 1472 4 Hamamatsu, Japan
010333 Shimano Keigo 2047 6 Shiga, Japan
010334 Umano Kenta 1849 6 Shiga, Japan
010335 Tanigawa Kaito 1618 6 Shiga, Japan
010336 Yoshimura Takanori 2072 7 Saga, Japan
010337 Yabe Youhei 1753 4 Yokohama, Japan
010338 Fujita Yudai 2472 115 Hamamatsu, Japan
010339 Shinba Takahiro 1819 5 Hamamatsu, Japan
010340 Demachi Koichiro 1915 74 Tokyo, Japan
010341 Kurokawa Toshihiro 1753 5 Tokyo, Japan
010342 Sugawara Shinji 1588 9 Tokyo, Japan
010343 Saito Kai 1477 13 Hamamatsu, Japan
010344 Noda Daigo 2139 5 Kobe, Japan
010345 Maeda Tomoko 1913 5 Kyoto, Japan
010346 Shimoda Hiroyasu 1577 5 Aomori, Japan
010347 Tatematsu Hikaru 2185 27 Hamamatsu, Japan
010348 Miyamoto Syunju 2338 226 Miyagi, Japan
010349 Inoue Fumiya 2502 245 Saitama, Japan
010350 Hashimoto Takuya 2010 12 Tokyo, Japan
010351 Chigira Makoto 2083 23 Tokyo, Japan
010352 Nakajima Kazuki 1741 6 Hamamatsu, Japan
010353 Kato Miko 1752 50 Hamamatsu, Japan
010354 Ooshina Seiichi 2153 20 Aomori, Japan
010355 Yoshida Hisao 2068 15 ?, Japan
010356 Nishida Toshio 2056 44 Kyoto, Japan
010357 Sumiya Yuuki 2050 17 Kyoto, Japan
010358 Ueno Tomoki 1940 5 Kyoto, Japan
010359 Uchida Ryunosuke 1793 11 Kyoto, Japan
010360 Miwa Katsuaki 1776 5 Nagoya, Japan
010361 Yoshida Emiko 1704 3 Nagoya, Japan
010362 Kato Hoko 1453 29 Hamamatsu, Japan
010363 Sato Takuya 2146 16 Ooita, Japan
010364 Masuda Yuuto 1802 23 Sakai, Japan
010365 Nishizawa Aoi 2195 31 Niigata, Japan
010366 Kusumoto Takashi 1903 5 Mishima, Japan
010367 Yunoki Takahiro 1780 6 Tokyo, Japan
010368 Cho Enkun 1649 6 Tokyo, Japan
010369 Kishi Yoshinori 1849 44 Nagoya, Japan
010370 Masuda Taku 2018 25 Nagoya, Japan
010371 Kojima Yasutsugu 1755 4 Nagoya, Japan
010372 Koyama Akihiro 1953 31 Tokyo, Japan
010373 Tomosue Takahito 1540 19 Tokyo, Japan
010374 Ito Tsunehisa 1563 26 Hamamatsu, Japan
010375 Suzuki Miyuki 1726 3 Hamamatsu, Japan
010376 Suzuki Yuuma 1723 3 Hamamatsu, Japan
010377 Suzuki Mira 1571 3 Hamamatsu, Japan
010378 Matsumoto Hiro 1723 6 ?, Japan
010379 Morita Yutaka 1702 4 ?, Japan
010380 Awatsuji Yuu 2205 3 Kyoto, Japan
010381 Inazumi Masanori 1762 30 Fukuoka, Japan
010382 Naito Yuya 2527 16 Nagoya, Japan
010383 Matsuda Katsuyoshi 1692 7 Nagoya, Japan
010384 Fujita Maiko 2350 297 Tokyo, Japan
010385 Yambe Manami 1760 5 Tokyo, Japan
010386 Hayashi Shoichi 2188 67 Amagasaki, Japan
010387 Takahashi Kodai 1587 16 Hamamatsu, Japan
010388 Aoyagi Toshiki 1850 2 Yamagata, Japan
010389 Kito Shinichi 2155 91 Sakai, Japan
010390 Sakamoto Ryuto 1988 4 Sakai, Japan
010391 Ito Midori 1812 32 Tokyo, Japan
010392 Tsushima Takato 1650 4 Tokyo, Japan
010393 Adachi Tomoya 1593 15 Sakai, Japan
010394 Oota Kouki 2040 5 Nagoya, Japan
010395 Oota Haruki 1716 5 Nagoya, Japan
010396 Oota Ryoto 1578 5 Nagoya, Japan
010397 Ito Kenryo 1744 5 Hamamatsu, Japan
010398 Ito Fumi 1713 3 Hamamatsu, Japan
010399 Makino Mitsunori 2605 165 Kyoto, Japan
010400 Maruyama Takashi 2026 49 Tokyo, Japan
010401 Yamane Tomohiro 2081 65 Yamaguchi, Japan
010402 Fukada Ren 2038 92 Hamamatsu, Japan
010403 Ito Tadashi 1883 10 Nagoya, Japan
010404 Shibano Ryunosuke 2103 17 Tokyo, Japan
010405 Kato Shota 1954 33 Tokyo, Japan
010406 Takatsuki Kohei 2070 4 Osaka, Japan
010407 Yamamoto Hiroshi 1781 4 Tokyo, Japan
010408 Asakawa Rena 1636 4 Nagoya, Japan
010409 Noda Seiya 2006 22 Nagoya, Japan
010410 Kishimoto Shogo 2162 35 Tokyo, Japan
010411 Kawaai Hitoshi 2012 136 Saitama, Japan
010412 Kamiya Akito 1668 4 Hamamatsu, Japan
010413 Mayumi Ai 1532 4 Hamamatsu, Japan
010414 Kawamoto Shoma 2358 76 Yamaguchi, Japan
010415 Suenaga Daiki 2193 59 Tokyo, Japan
010416 Shimura Hiroki 2117 141 Tokyo, Japan
010417 Okada Akihiro 1871 23 Tokyo, Japan
010418 Kasahara Reiko 1682 52 Tokyo, Japan
010419 Matsuda Shoma 2313 103 Tokyo, Japan
010420 Tanaka Shotaro 2298 118 Kyoto, Japan
010421 Toyo Koryu 2201 46 Kyoto, Japan
010422 Ono Hideki 1751 2 Nagoya, Japan
010423 Yoshida Kazuma 1588 7 Hamamatsu, Japan
010424 Ide Daisuke 2005 21 Tokyo, Japan
010425 Yoshimoto Yuta 2265 29 Tokyo, Japan
010426 Saito Shigetoshi 2000 10 Chiba, Japan
010427 Jitsufuji Hitoki 2047 24 Fukuoka, Japan
010428 Uenami Issa 1900 6 Sakai, Japan
010429 Takeda Naoya 1796 5 Sakai, Japan
010430 Taniguchi Ren 1721 25 Sakai, Japan
010431 Hana Naosuke 1714 5 Sakai, Japan
010432 Yamasaki Yuichi 1644 5 Sakai, Japan
010433 Ogata Yuuki 1549 5 Sakai, Japan
010434 Oomura Shu 2324 28 Nagoya, Japan
010435 Kobayashi Nanako 1998 11 Saitama, Japan
010436 Yokoyama Shota 2438 62 Tokyo, Japan
010437 Tokonami Shota 2031 15 Osaka, Japan
010438 Morishita Hiroyoshi 1872 13 Nagasaki, Japan
010439 Hayata Shinnosuke 1548 20 Fukuoka, Japan
010440 Inagaki Syunya 2056 3 Nagoya, Japan
010441 Suzuki Yoshitaka 1952 62 Tokyo, Japan
010442 Ichinose Kei 1949 4 Tokyo, Japan
010443 Yamamoto Ousuke 1900 24 Yokohama, Japan
010444 Fukazawa Shingo 1779 6 Tokyo, Japan
010445 Nakamura Keigo 1866 9 Kanagawa, Japan
010446 Yamada Eiji 1795 9 Tokyo, Japan
010447 Takahashi Yutaka 1904 13 Fukuoka, Japan
010448 Suzuki Yuta 1840 4 Fukuoka, Japan
010449 Yasuto Horikawa 1919 8 Koriyama, Japan
010450 Tadashi Ono 1648 3 Koriyama, Japan
010451 Yoshikawa Tomoki 2089 30 Tokyo, Japan
010452 Suzuki Tetsuji 1545 16 Tokyo, Japan
010453 Nakagawa Toru 2001 7 Kumamoto, Japan
010454 Suzuki Masateru 2031 6 Nagoya, Japan
010459 Kinoshita Osamu 2054 5 Tokyo, Japan
010460 Nishida Naoki 1869 7 Kuwana, Japan
010461 Sumi Yuuji 1974 3 Kuwana, Japan
020001 Karpenko Alexander 2268 54 Moscow, Russian Renju Association
020002 Sinyov Igor 2602 696 Moscow, Russian Renju Association
020003 Zanchenko Sergey 2300 82 Moscow, Russian Renju Association
020004 Nikonov Konstantin 2508 1445 Moscow, Russian Renju Association
020005 Biryukov Mikhail 2276 210 Moscow, Russian Renju Association
020006 Nosovsky Alexander 2135 174 Moscow, Russian Renju Association
020007 Alexandrov Nikolay 1978 73 Moscow, Russian Renju Association
020008 Mikhailov Alexander 2345 651 Moscow, Russian Renju Association
020009 Krasnonosov Dmitry 2360 344 Moscow, Russian Renju Association
020010 Sirategyan Karen 2362 850 Moscow, Russian Renju Association
020011 Maslyaev Sergey 2363 194 Moscow, Russian Renju Association
020012 Navrotsky Igor 2007 15 Moscow, Russian Renju Association
020013 Sapronov Vladimir 1992 1 Moscow, Russian Renju Association
020014 Zavorotkin V. 1808 1 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020016 Kalashnik Sergey 2034 6 Tomsk, Russian Renju Association
020017 Brover Vjacheslav 1701 9 Moscow, Russian Renju Association
020018 Nadtochy Alexander 1952 1 Chelyabinsk, Russian Renju Association
020019 Beloutov Gennady 2194 49 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020020 Artemiev Sergey 1954 11 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020021 Chernov Sergey 2342 53 Moscow, Russian Renju Association
020022 Ivanov Alexey 2160 119 Moscow, Russian Renju Association
020033 Solovyov Dmitry 2199 23 Moscow, Russian Renju Association
020034 Ivanov Alexander 1857 1 Moscow, Russian Renju Association
020039 Zabrodin Evgeny 2190 163 Moscow, Russian Renju Association
020040 Bobkov Evgeniy 2435 285 Moscow, Russian Renju Association
020041 Simkin Boris 2060 14 Moscow, Russian Renju Association
020042 Skuridin Alexey 2501 1013 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020043 Terteryan Alexander 2042 86 Voronezh, Russian Renju Association
020044 Terekhov Dmitry 2187 64 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020045 Muraki Menira 2073 5 Moscow, Russian Renju Association
020046 Tashkinov Nikolay 2087 30 Chelyabinsk, Russian Renju Association
020047 Korobtsev Viktor 1963 8 Tomsk, Russian Renju Association
020048 Kurochkin Viktor 1753 30 Tomsk, Russian Renju Association
020049 Arjutkin Evgeny 1863 1 Penza, Russian Renju Association
020050 Galenko Alexey 1849 2 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020051 Azov Dmitriy 2139 34 Moscow, Russian Renju Association
020052 Ermakov Vladimir 2010 33 Moscow, Russian Renju Association
020067 Kolesnikov Alexey 2210 104 Tomsk, Russian Renju Association
020068 Brusnikin Alexander 1970 11 Penza, Russian Renju Association
020069 Yurgin Viktor 1868 3 Tomsk, Russian Renju Association
020070 Semyonov Vladimir 2207 722 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020071 Novikov Vitaly 1971 5 Moscow, Russian Renju Association
020072 Balychevcev Andrey 1798 4 Moscow, Russian Renju Association
020073 Kaufman Victor 2092 20 Moscow, Russian Renju Association
020078 Bashirov Rustam 2268 73 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020079 Ubaidulaev Ruslan 2099 13 Moscow, Russian Renju Association
020080 Filinov Vladimir 2484 1513 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020081 Sokolsky Andrey 1940 106 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020082 Erofeev S 1959 18 Chelyabinsk, Russian Renju Association
020083 Klementjev Oleg 1908 20 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020084 Fiodorov Alexander 1790 2 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020085 Fyodorov Andrey 1847 28 Voronezh, Russian Renju Association
020086 Spektor Mikhail 1863 1 Kazan, Russian Renju Association
020087 Galkin Igor 1785 5 Orenburg, Russian Renju Association
020091 Smitskikh Sergey 2210 10 Moscow, Russian Renju Association
020092 Markin Sergey 1820 1 Chelyabinsk, Russian Renju Association
020093 Salnikov Pavel 2531 1662 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020094 Sobolev Mikhail 2157 46 Samara, Russian Renju Association
020095 Kulikov Kirill 2284 100 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020096 Stadnichenko Sergey 2026 1 Penza, Russian Renju Association
020097 Ivanov Alexander 1778 99 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020098 Chizhikov Oleg 2159 1 Moscow, Russian Renju Association
020100 Silantyev Sergey 2133 4 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020101 Melman Mark 2125 30 Samara, Russian Renju Association
020102 Zagrodsky Vladimir 1891 9 Moscow, Russian Renju Association
020103 Atreschenkov Gennadi 2207 119 Voronezh, Russian Renju Association
020104 Smirnov Sergey 2321 429 Moscow, Russian Renju Association
020105 Filippov Sergey 2327 416 Moscow, Russian Renju Association
020106 Moiseyev Kirill 2223 252 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020107 Perepljotchikov Sergey 2057 47 Moscow, Russian Renju Association
020108 Glushenkov Alexander 1863 1 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020109 Sergeev Sergey 2083 4 Velikiye Luki, Russian Renju Association
020110 Dvoeglazov Vladimir 2377 192 Tyumen, Russian Renju Association
020111 Sakhapov Albert 2172 78 Tomsk, Russian Renju Association
020112 Bogatyryov Andrey 2000 64 Moscow, Russian Renju Association
020113 Samotsvetov Igor 2126 29 Kaliningrad, Russian Renju Association
020114 Kostomarov Alexander 2099 2 Velikiye Luki, Russian Renju Association
020122 Metreveli Georgiy 2176 48 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020123 Kolomeitsev Alexander 2154 18 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020124 Milevsky Alexander 2399 259 Moscow, Russian Renju Association
020125 Vishnjakov Alexander 1966 4 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020126 Usov Sergey 1943 7 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020127 Ozhinsky Alexander 1993 76 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020128 Kiverin Dmitry 2030 56 Moscow, Russian Renju Association
020129 Sokolov Alexander 2158 64 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020130 Kozhin Mikhail 2541 882 Dubna, Russian Renju Association
020131 Kireev Grigory 2161 38 Moscow, Russian Renju Association
020132 Zabrodin Alexander 2249 153 Moscow, Russian Renju Association
020133 Yakovlev Gennady 1988 7 Moscow Region, Russian Renju Association
020134 Kochetov A. 1977 2 Moscow, Russian Renju Association
020135 Sychev Vladimir 1868 25 Moscow Region, Russian Renju Association
020136 Kosarzhevsky S. 1929 2 Velikiye Luki, Russian Renju Association
020137 Dogadin Vladimir 1864 1 Moscow, Russian Renju Association
020138 Eremin Oleg 2351 42 Voronezh, Russian Renju Association
020139 Gostev A. 2041 5 Kursk, Russian Renju Association
020140 Vasilchenko Oleg 1995 1 Voronezh, Russian Renju Association
020141 Makarov A. 2035 13 Chelyabinsk, Russian Renju Association
020142 Shataloov Aleksander 1970 4 Ryazan, Russian Renju Association
020143 Ivanyushin Vladimir 1977 2 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020144 Masailo Mikhail 1878 4 Ryazan, Russian Renju Association
020145 Mishin Andrey 2300 157 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020146 Kobzev Alexey 1972 19 Moscow, Russian Renju Association
020147 Krasnikov Sergey 1861 4 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020148 Smirnov Alexander 1835 5 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020149 Lomakin Mikhail 1843 22 Tyumen, Russian Renju Association
020151 Kornilov Sergey 1973 18 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020152 Krupikov Andrey 1878 6 Vladimir, Russian Renju Association
020153 Kitov Igor 1825 5 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020154 Ayupov Leonid 1666 6 Vladimir, Russian Renju Association
020156 Baisalov Erzhan 2256 12 Novosibirsk, Russian Renju Association
020157 Shavarin Mikhail 2127 91 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020158 Ibatullin Robert 1953 97 Kazan, Russian Renju Association
020159 Antonov Andrey 2009 84 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020160 Terteryan Valentina 1866 1 Voronezh, Russian Renju Association
020161 Kalyakin Dmitrii 2097 24 Vladimir, Russian Renju Association
020162 Akmanov Alexander 2045 2 Izhevsk, Russian Renju Association
020163 Nyrkov Anatoly 2012 76 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020164 Arkhipov V. 1872 1 Almetjevsk, Russian Renju Association
020165 Salikhov Mikhail 1816 2 Almetjevsk, Russian Renju Association
020166 Chuvashov Vladimir 1806 1 Vladimir, Russian Renju Association
020167 Kuznetsov Evgeny 1999 8 Murom, Russian Renju Association
020172 Abilkenov Amangeldy 1983 16 Tyumen, Russian Renju Association
020175 Kutulutsky Georgy 2179 35 Stavropol, Russian Renju Association
020176 Kiselev Igor 2024 9 Rezh, Russian Renju Association
020177 Egudin Mikhail 2020 3 Voronezh, Russian Renju Association
020178 Fedotov Sergey 1858 7 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
020179 Mikhailov Andrey 1806 14 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
020180 Ortynsky Andrey 1863 2 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
020182 Soshenko Anatoly 1826 1 Moscow, Russian Renju Association
020183 Alexandrov Gennady 2181 102 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020184 Varakin Pavel 2103 49 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020185 Kalmykov Andrey 1822 2 Ekaterinburg, Russian Renju Association
020186 Telekhov Sergey 1469 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020187 Marchenko Anton 1651 19 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020188 Nokhrin Oleg 2404 105 Chelyabinsk, Russian Renju Association
020189 Chudesnikov Sergey 2164 23 Chelyabinsk, Russian Renju Association
020190 Sitnik Sergey 2012 17 Voronezh, Russian Renju Association
020191 Soshnikov Andrey 1877 2 Voronezh, Russian Renju Association
020192 Drozdov Vladimir 2183 54 Pervouralsk, Russian Renju Association
020193 Malyshev Alexander 1933 30 Moscow, Russian Renju Association
020194 Smirnov Anatolie 1904 7 Pervouralsk, Russian Renju Association
020196 Pavinich Andrey 2227 179 Bryansk, Russian Renju Association
020197 Gruzin Sergey 2101 116 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020198 Gainetdinov A 1803 1 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020199 Tsuladze Andrey 1970 26 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020200 Zolotov Vitaly 1960 2 Vladimir, Russian Renju Association
020202 Ilyin Dmitry 2523 245 Elets, Russian Renju Association
020203 Kurkuchekov Leonid 2175 93 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
020204 Sotnikov Mikhail 2120 31 Novokuznetsk, Russian Renju Association
020205 Chastushkin Vjacheslav 1869 3 Lipetsk, Russian Renju Association
020206 Zhuravliev V. 1866 8 Lipetsk, Russian Renju Association
020207 Komarov Valery 1857 1 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
020208 Alexejev Valentin 2219 30 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
020209 Gorshenkov Artur 2128 122 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020210 Kabanov Dmitri 2415 200 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020211 Varavin Alexey 2096 47 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020212 Katorgin Igor 1812 1 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020213 Troshitsev A 1796 12 Ekaterinburg, Russian Renju Association
020214 Salnikova Nonna 2234 1189 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020215 Alexandrov Victor 2307 477 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020216 Mikhailov Alexey 2481 89 Kotelnikovo, Russian Renju Association
020217 Volkov Sergey 2353 626 Rybinsk, Russian Renju Association
020218 Tartyzhov Anatoly 1912 3 Vacha, Russian Renju Association
020219 Shevnin Alexander 1857 1 Kirovo-Chepetsk, Russian Renju Association
020220 Yaroslavtsev Yaroslav 2034 59 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020222 Kovaljov Alexey 1766 2 Konakovo, Russian Renju Association
020223 Tarannikov Yuriy 2663 432 Moscow, Russian Renju Association
020224 Golosov Viktor 2557 582 Moscow, Russian Renju Association
020227 Bushkowski Ludwik 2159 547 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020228 Skuridina Olga 2035 139 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020229 Arefyev Andrey 1955 270 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020230 Denisov Alexey 2051 14 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
020231 Ivanov Igor 1870 26 Orenburg, Russian Renju Association
020233 Peskov Stepan 2458 218 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020237 Chadov Vitali 1937 28 Abakan, Russian Renju Association
020238 Barykin Victor 2390 251 Volgograd, Russian Renju Association
020239 Ilyin Victor 2010 11 Elets, Russian Renju Association
020240 Salnikov Dmitry 2015 39 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020241 Kuryshin ? 1823 1 Elets, Russian Renju Association
020244 Fedorkin Oleg 2565 659 Moscow, Russian Renju Association
020245 Lunkin Vitaly 2296 203 Moscow, Russian Renju Association
020246 Shubin Alexander 2131 89 Moscow, Russian Renju Association
020247 Litvinenko Alexandr 2200 35 Tyumen, Russian Renju Association
020248 Koreshkov Valery 1760 7 Gornopravdinsk, Russian Renju Association
020251 Makarov Pavel 2531 1144 Moscow, Russian Renju Association
020252 Saranchin Aleksandr 2091 70 Tyumen, Russian Renju Association
020253 Pushkaryov Dmitry 2090 61 Tyumen, Russian Renju Association
020254 Rogozhin ? 1739 6 Moscow, Russian Renju Association
020257 Serebrennikov Gennady 1845 16 Tyumen, Russian Renju Association
020258 Liulin Oleg 1919 2 Tomsk, Russian Renju Association
020259 Radzevelyuk Alexander 2324 533 Rybinsk, Russian Renju Association
020260 Olyunin Sergey 2322 179 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020261 Metreveli Irina 2408 957 Podyuga, Russian Renju Association
020262 Klimashin Alexander 2675 454 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020263 Mirkin Sergey 1864 61 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020264 Melnikov Sergey 2263 91 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020265 Tsaryov Viktor 1927 40 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020266 Taiblin Yuriy 2434 382 Moscow, Russian Renju Association
020267 Pustovalova Svetlana 1833 18 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020268 Reibandt Vitaly 2072 44 Rybinsk, Russian Renju Association
020269 Eluferyev Andrey 2016 56 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020270 Karnaukh Alexander 1918 12 Podyuga, Russian Renju Association
020271 Rodikov Vitaly 1776 9 Podyuga, Russian Renju Association
020272 Zharinov Andrey 1828 22 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020273 Golushko Sergey 1688 10 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020274 Bykov Sergey 1786 2 Podyuga, Russian Renju Association
020275 Vinogradov Alexey 1779 18 Rybinsk, Russian Renju Association
020276 Bykov Alexander 1753 2 Podyuga, Russian Renju Association
020277 Tsaryov Mikhail 1763 4 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020278 Rusakov Alexander 1742 3 Podyuga, Russian Renju Association
020279 Nikolajev Evgeny 1709 5 Toljatti, Russian Renju Association
020280 Maltsev Oleg 2229 65 Voronezh, Russian Renju Association
020281 Varnava Sergey 2105 4 Novokuznetsk, Russian Renju Association
020282 Vodolazsky Konstantin 2147 274 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020283 Zaitsev Vyacheslav 2323 102 Rybinsk, Russian Renju Association
020284 Lapshin Mikhail 2287 50 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020285 Krasnov Pavel 1911 26 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020286 Makeyev Danila 2157 35 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020287 Skalozubov Andrey 1711 4 Podyuga, Russian Renju Association
020289 Martynov Andrey 2413 15 Novokuznetsk, Russian Renju Association
020290 Gromolysov Anton 1517 11 Novokuznetsk, Russian Renju Association
020291 Kolabin Konstantin 1857 1 Irkutsk, Russian Renju Association
020292 Ses Pavel 2409 320 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020293 Gorodnitsky Mark 1834 25 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020294 Nikonova Natalya 2214 387 Elektrostal, Russian Renju Association
020295 Deineko V. 1799 8 ?, Russian Renju Association
020296 Solomatov Vasily 1835 4 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020297 Chingin Konstantin 2876 365 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020298 Lebedeva Yelena 2348 217 Podyuga, Russian Renju Association
020299 Petrovsky Dmitri 2309 152 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020300 Surovegina Ekaterina 1981 13 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020301 Karasyov Maxim 2571 948 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020302 Tyaglo Yuri 2005 43 Belgorod, Russian Renju Association
020303 Sushkov Vladimir 2899 612 Gatchina, Russian Renju Association
020304 Oborina Anastasja 2369 964 Podyuga, Russian Renju Association
020305 Sumarokova Aleksandra 2287 571 Podyuga, Russian Renju Association
020306 Kurdina Olga 2307 857 Podyuga, Russian Renju Association
020307 Novozhilova Olesya 1814 159 Podyuga, Russian Renju Association
020308 Litvinenko Andrey 2389 21 Tyumen, Russian Renju Association
020309 Vysheslavova Anna 1786 106 Rybinsk, Russian Renju Association
020310 Sokolova Alina 1672 23 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020311 Buzmakova Ekaterina 1639 12 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020312 Sidelnikova Tatiana 1796 20 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020313 Bikmetova Anna 1708 7 Tyumen, Russian Renju Association
020314 Molodsova Natalia 1606 4 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020315 Mirkhasanova Guzel 1588 5 Tyumen, Russian Renju Association
020316 Kondratyeva Svetlana 1803 11 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020317 Fetisov Igor 1817 1 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020318 Rusin Vladislav 2498 426 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020319 Shevelyov Sergey 2501 277 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020320 Grishnin Stepan 2247 119 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020321 Shatunov Alexander 2028 44 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020322 Potapov Vyacheslav 2101 50 Moscow, Russian Renju Association
020323 Piskaryov Alexander 1883 25 Moscow, Russian Renju Association
020324 Kosintsev Dmitry 2030 16 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020325 Ogorodov Sergey 2294 58 Moscow, Russian Renju Association
020326 Skugarov Andrey 1688 5 Moscow, Russian Renju Association
020327 Agafonov ? 1634 6 Moscow, Russian Renju Association
020328 Vostryakov Sergey 2365 61 Podyuga, Russian Renju Association
020329 Rodin Maxim 2130 13 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020330 Prokopyev Alexander 2088 26 Tyumen, Russian Renju Association
020331 Khadanov Dmitry 2010 5 Tyumen, Russian Renju Association
020332 Pegova Marina 1970 1 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020333 Supryatkin Viktor 1802 3 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020334 Boikov Roman 2171 28 Podyuga, Russian Renju Association
020335 Leshukova Anastasia 2297 125 Rybinsk, Russian Renju Association
020336 Sokolova Anastasiya 2213 88 Rybinsk, Russian Renju Association
020337 Skalozubova Yelena 2104 48 Podyuga, Russian Renju Association
020338 Krivov Vitaly 1871 1 Rybinsk, Russian Renju Association
020340 Zaripov Timur 1645 63 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020341 Samal Alla 1882 15 Moscow, Russian Renju Association
020343 Provorov Yury 2186 78 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020344 Kocheshkova Olga 2031 45 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020345 Krasnonosova Serafima 2002 27 Moscow, Russian Renju Association
020346 Trofimov Yury 1799 8 Moscow, Russian Renju Association
020347 Zvereva Maria 1788 8 Moscow, Russian Renju Association
020348 Zvereva Anna 1686 8 Moscow, Russian Renju Association
020349 Tsygankova Tatiana 1590 8 Moscow, Russian Renju Association
020350 Rakhmatulin Aidar 1440 8 Moscow, Russian Renju Association
020351 Erenberg Yulia 2058 20 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020353 Zaitseva Olga 2112 1 Novyi Urengoi, Russian Renju Association
020354 Sorokina Oksana 2445 375 Podyuga, Russian Renju Association
020355 Nogovitsin Sergey 2163 82 Podyuga, Russian Renju Association
020356 Chizhkina Yelena 2438 151 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020357 Osepjants Alexander 2140 92 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020358 Dukhno Evgeny 1723 4 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020359 Egorov Vitaly 2317 78 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020363 Potapov Alexey 2554 129 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020364 Lonin Alexander 2085 27 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020365 Kareyeva Yevgenia 2082 53 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020366 Shalnov Sergey 1924 26 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020367 Vasiljev Evgeny 1786 2 Rybinsk, Russian Renju Association
020368 Artemyev Sergey 2384 639 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020369 Smirnov Dmitry 2253 35 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020370 Balabhai Viktor 2492 1208 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020371 Dyachkov Sergey 2184 29 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020372 Zubashchenko Ivan 2494 215 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020373 Arevkov Maxim 2332 229 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020374 Gerasimov Ilya 2201 114 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020375 Strokov Konstantin 2157 60 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020376 Serdyuk Andrey 2307 179 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020377 Maltsev Andrey 1964 23 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020378 Mshagsky Konstantin 1682 8 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020379 Kazarin Mikhail 2470 174 Podyuga, Russian Renju Association
020380 Myasoyedov Yevgeni 2273 334 Rybinsk, Russian Renju Association
020381 Mikryukov Mikhail 2344 474 Podyuga, Russian Renju Association
020382 Savrasova Yulia 2629 684 Podyuga, Russian Renju Association
020383 Nekrasov Denis 2261 268 Moscow, Russian Renju Association
020384 Diner Stanislav 2276 50 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020385 Losyakov Sergey 2169 22 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020386 Melnikova Alyona 2140 29 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020387 Sumarokov Evgeny 2569 567 Podyuga, Russian Renju Association
020388 Zhukova Eketerina 1588 38 Podyuga, Russian Renju Association
020389 Ryabov Alexandr 2539 125 Rybinsk, Russian Renju Association
020390 Smirnov Evgeny 2614 428 Rybinsk, Russian Renju Association
020391 Novikov Nikolay 2434 105 Podyuga, Russian Renju Association
020392 Zakatova Evgenia 2014 54 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020393 Shustov Sergey 1885 49 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020394 Berezin Roman 2270 469 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020395 Malyga Ekaterina 1924 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020396 Terekhova V. 1899 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020397 Polevschikov Andrey 1838 27 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020398 Panin Sergey 1882 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020399 Zubov Roman 1841 18 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020400 Siyldin A. 1860 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020401 Morovov Mikhail 1954 71 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020402 Terekhov E. 1761 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020403 Sviridov Alexey 1699 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020404 Pogodina N. 1658 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020405 Zolygina T. 1576 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020406 Strizhov Sergey 1827 18 Moscow, Russian Renju Association
020407 Turko Sergey 1696 24 Moscow, Russian Renju Association
020409 Vershinin Pavel 2494 351 Vologda, Russian Renju Association
020410 Korolyov Alexey 2207 81 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020411 Gross Anna 2409 176 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020412 Timokhina Nadezhda 2186 158 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020413 Mikhailova Alyona 1817 10 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020414 Yudina Maria 2263 152 Podyuga, Russian Renju Association
020415 Sokolova Marina 1794 10 Rybinsk, Russian Renju Association
020416 Gureyev Sergey 1722 36 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020417 Zaharova Elena 1940 5 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020418 Davletshin Ruslan 1729 5 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020419 Kiselev Mikhail 1708 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020420 Barakhtanov Andrey 1697 13 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020421 Hlustov Vladimir 1589 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020422 Marchuk Maksim 1775 9 Ozersk, Russian Renju Association
020423 Shtyrov Yaroslav 1730 9 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020424 Epifanov Dmitry 2706 666 Moscow, Russian Renju Association
020425 Arzumanov Sergey 2173 54 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020426 Bushkovsky Witali 1908 17 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020427 Khozin Mikhail 1916 27 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020428 Denisov Pavel 1861 17 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020429 Sorokin Anton 1958 97 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020430 Staroverov Alexandr 1944 41 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020431 Latyshov Anton 1763 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020432 Pankov Anton 1731 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020433 Serdyukov Egor 2551 573 Podyuga, Russian Renju Association
020434 Pushkina Anastasia 1794 15 Rybinsk, Russian Renju Association
020435 Lokshtanova Anna 1886 25 Moscow, Russian Renju Association
020436 Lapteva N. 1891 1 Moscow, Russian Renju Association
020437 Tarannikova Ekaterina 1730 7 Moscow, Russian Renju Association
020438 Lysakov Mikhail 2644 407 Podyuga, Russian Renju Association
020439 Kadulin Alexander 2511 488 Podyuga, Russian Renju Association
020440 Nekrasov Evgeniy 2419 211 Podyuga, Russian Renju Association
020441 Zhukov A. 2062 11 ?, Russian Renju Association
020442 Maximov Nikolay 2198 393 Podyuga, Russian Renju Association
020443 Sorokin Igor 2022 11 ?, Russian Renju Association
020444 Yudin A. 1971 11 ?, Russian Renju Association
020445 Merkulov Artyom 2571 611 Podyuga, Russian Renju Association
020446 Tumanov Yuryi 1978 206 Podyuga, Russian Renju Association
020447 Potlova Tatyana 2111 67 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020448 Khozina Maria 1372 21 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020449 Durandin Kirill 2273 19 Moscow, Russian Renju Association
020450 Toporkov Anton 1728 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020451 Mironov Victor 2076 19 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020452 Vorobyov A. 1986 10 Elektrostal, Russian Renju Association
020453 Ataullova Svetlana 1891 28 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020454 Klimenko Aleksey 1724 9 Elektrostal, Russian Renju Association
020455 Grevtseva Victoria 1705 6 Rybinsk, Russian Renju Association
020456 Manikov Alexey 1934 7 Novosibirsk, Russian Renju Association
020457 Chashkov Evgeny 1852 7 Tyumen, Russian Renju Association
020458 Ritter Alexey 2392 28 Moscow, Russian Renju Association
020459 Kozlov Mikhail 2065 29 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020460 Lupin Aleksandr 2117 16 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020461 Poltaratsky Nikolay 2543 303 Solnechnogorsk, Russian Renju Association
020462 Asaturyan Evelina 1987 10 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020463 Kiselyova Anastasiya 1908 24 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020464 Efremova Janna 1835 10 Elektrostal, Russian Renju Association
020465 Tusinova Julia 1755 14 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020466 Sheyanova Marina 1752 10 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020467 Grigorenko Sergey 1734 7 Tyumen, Russian Renju Association
020468 Mikhailov Aleksandr 1530 7 Pervouralsk, Russian Renju Association
020469 Okatova Anna 2325 417 Podyuga, Russian Renju Association
020470 Krayeva Tatyana 2318 700 Podyuga, Russian Renju Association
020471 Lebedeva Tatjana 2230 219 Podyuga, Russian Renju Association
020472 Pestereva Maria 2273 602 Podyuga, Russian Renju Association
020473 Vanina Alisa 1675 20 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020474 Gorokhov Dmitry 2026 173 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020475 Dumarevsky Piotr 1888 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020476 Minin Alexey 1883 45 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020477 Kiseleva Ekaterina 1842 7 Kazan, Russian Renju Association
020478 Razumkov Artem 1828 15 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020479 Ruchkin Maksim 1793 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020480 Belyaev Gleb 1739 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020481 Streltsov Danila 1732 15 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020482 Bashkirova Elena 1662 24 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020483 Golubev Victor 2156 19 Rybinsk, Russian Renju Association
020484 Maksimov Igor 2023 19 Rybinsk, Russian Renju Association
020485 Kairis Pavel 1953 16 Rybinsk, Russian Renju Association
020486 Blinov Sergey 1919 10 Rybinsk, Russian Renju Association
020487 Lovtsov Oleg 2116 5 Ulan-Ude, Russian Renju Association
020488 Vinokurtsev Viktor 2110 18 Zaigraevo, Russian Renju Association
020489 Kovalenko Marina 2008 22 Tyumen, Russian Renju Association
020490 Osipova Ekaterina 2025 8 Nizhnevartovsk, Russian Renju Association
020491 Litvinenko Lyudmila 1967 15 Tyumen, Russian Renju Association
020492 Panchenko Alexey 1941 4 Tyumen, Russian Renju Association
020493 Glibina Ekaterina 1995 148 Rybinsk, Russian Renju Association
020494 Saranchina Tatiana 1747 15 Tyumen, Russian Renju Association
020495 Maliutina Elena 1738 8 Pyt-Yakh, Russian Renju Association
020496 Deviatkova Ekaterina 1707 25 Tyumen, Russian Renju Association
020497 Kryuchok Roman 2535 1122 Podyuga, Russian Renju Association
020498 Rachitskaya Viktoria 2301 504 Podyuga, Russian Renju Association
020499 Mostyayev Artyom 2186 95 Rybinsk, Russian Renju Association
020500 Chernov Nikolay 2016 29 Podyuga, Russian Renju Association
020501 Romanov Sergey 2188 372 Podyuga, Russian Renju Association
020502 Sibiryakov Leonid 1792 17 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020503 Merkulov Maxim 2196 271 Podyuga, Russian Renju Association
020504 Shubin Aleksey 1946 60 Podyuga, Russian Renju Association
020505 Zikharev Nikolay 2026 38 Podyuga, Russian Renju Association
020506 Savrasov Ruslan 2180 403 Podyuga, Russian Renju Association
020507 Litvinova Yulia 2228 358 Podyuga, Russian Renju Association
020508 Prokopyev Ruslan 2056 192 Podyuga, Russian Renju Association
020509 Novozhilov Andrey 1853 26 Podyuga, Russian Renju Association
020510 Krayev Vitaly 1780 65 Podyuga, Russian Renju Association
020511 Buyanova Anna 1689 68 Podyuga, Russian Renju Association
020512 Haritonov Mikhail 1744 10 Podyuga, Russian Renju Association
020513 Sinitsyn Vladimir 2054 121 Fryazino, Russian Renju Association
020514 Drozdov S. 1989 7 Pervouralsk, Russian Renju Association
020515 Mizerniuk Oleg 1809 7 Tyumen, Russian Renju Association
020516 Nadezhdin Kirill 2161 29 Khimki, Russian Renju Association
020517 Zyazin Alexandr 1987 36 Obninsk, Russian Renju Association
020518 Fedotova Yulia 1857 63 Podyuga, Russian Renju Association
020519 Prokopyeva Nadezhda 1859 90 Podyuga, Russian Renju Association
020520 Fedotova Nadezda 1765 5 Podyuga, Russian Renju Association
020521 Marinich Elena 1731 7 Podyuga, Russian Renju Association
020522 Volov Dmitry 1725 3 Podyuga, Russian Renju Association
020523 Tikhonov Denis 1682 22 Podyuga, Russian Renju Association
020524 Pomeshkina Anna 1533 5 Podyuga, Russian Renju Association
020525 Ivashkin Anton 1831 36 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020526 Sobolev Pavel 2354 198 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020527 Pogodin Andrey 1903 3 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020528 Anufriev Sergey 1903 3 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020529 Avsitidiyskaya Mariya 1810 2 ?, Russian Renju Association
020530 Kaznina Polina 1788 3 ?, Russian Renju Association
020531 Belkina Nadezhda 2037 162 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020532 Zaborskih Ekaterina 1772 3 ?, Russian Renju Association
020533 Rodina Anastasiya 1735 14 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020534 Zhorin Maksim 1740 3 ?, Russian Renju Association
020535 Maklakova Alyona 1735 3 ?, Russian Renju Association
020536 Sergeev Roman 1668 23 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020537 Zakharov Roman 1683 22 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020538 Medvedev Artyom 1560 3 ?, Russian Renju Association
020539 Popyvanova Alyona 1972 9 Podyuga, Russian Renju Association
020540 Vasilieva Alla 1880 8 Podyuga, Russian Renju Association
020541 Buyanova Galina 1815 116 Podyuga, Russian Renju Association
020542 Shubin Aleksandr 1758 9 Podyuga, Russian Renju Association
020543 Maratkanov Eduard 1750 12 Podyuga, Russian Renju Association
020544 Falyov Nikita 1768 10 Podyuga, Russian Renju Association
020545 Litvinova Alina 1979 128 Podyuga, Russian Renju Association
020546 Savinskaya Anastasiya 1584 58 Podyuga, Russian Renju Association
020547 Serebryannikova Darya 1869 125 Podyuga, Russian Renju Association
020548 Serebryannikova Anzhelika 1703 74 Podyuga, Russian Renju Association
020549 Vohtomina Irina 1644 8 Podyuga, Russian Renju Association
020550 Haritonov Denis 1632 9 Podyuga, Russian Renju Association
020551 Egorova Yulia 1541 15 Podyuga, Russian Renju Association
020552 Buyanov Dmitry 1520 32 Podyuga, Russian Renju Association
020553 Krupadyorov Artyom 1455 9 Podyuga, Russian Renju Association
020554 Beshantsev Vasily 2005 24 Tyumen, Russian Renju Association
020555 Tsyrenova Mariya 1907 7 Ulan-Ude, Russian Renju Association
020556 Saranchina Irina 1845 7 Tyumen, Russian Renju Association
020557 Tsyrenova Valentina 1702 7 Ulan-Ude, Russian Renju Association
020558 Timofeeva Viktoria 1627 7 Ulan-Ude, Russian Renju Association
020559 Karimova Dinara 1703 8 Tyumen, Russian Renju Association
020560 Solovyov Egor 2273 182 Rybinsk, Russian Renju Association
020561 Kamyshentsev Vasily 2387 90 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020562 Gorokhov Nikita 2188 143 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020563 Vinogradov Andrey 1787 11 Moscow, Russian Renju Association
020564 Molotova Anastasja 2012 293 Podyuga, Russian Renju Association
020565 Ivanov Oleg 1840 68 Podyuga, Russian Renju Association
020566 Bulgakov Taras 1875 20 Podyuga, Russian Renju Association
020567 Belous Polina 1902 133 Podyuga, Russian Renju Association
020568 Terin Vasiliy 1784 14 Podyuga, Russian Renju Association
020569 Gavriluk Vadim 1708 50 Podyuga, Russian Renju Association
020570 Belov Andrey 1530 16 Podyuga, Russian Renju Association
020571 Vysheslavov Ivan 1938 157 Rybinsk, Russian Renju Association
020572 Sveshnikov Ilya 2066 138 Rybinsk, Russian Renju Association
020573 Trefilova Alyona 1717 144 Rybinsk, Russian Renju Association
020574 Bashilov Oleg 1561 24 Rybinsk, Russian Renju Association
020575 Pastuhova Yulia 1693 55 Podyuga, Russian Renju Association
020576 Sibrina Alyona 1533 14 Rybinsk, Russian Renju Association
020577 Motin Sergey 2076 19 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020578 Somov Roman 1842 19 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020579 Glazkov Dmitry 1864 17 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020580 Koryakin Anton 1778 11 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020581 Kuzikov Timofey 1769 26 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020582 Nesterenko Dmitry 1737 11 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020583 Karachiova Anastasia 1717 11 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020584 Romanova Ekaterina 1694 11 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020585 Belova Ekaterina 1691 11 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020586 Komissarova Ekaterina 1671 11 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020587 Gromov Ivan 1708 32 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020588 Belkin Nikolay 1593 17 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020589 Mahalova Polina 1543 11 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020590 Kuleshov Mikhail 2173 337 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020591 Sterkhova Darya 1977 19 Izhevsk, Russian Renju Association
020592 Smirnova Mariya 1580 8 Rybinsk, Russian Renju Association
020593 Naumova Anna 1662 57 Rybinsk, Russian Renju Association
020594 Grigoriev Roman 2020 114 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020595 Ivanova Anna 1834 37 Podyuga, Russian Renju Association
020596 Pahtusova Aleksandra 1698 11 Podyuga, Russian Renju Association
020597 Lashko Kira 2341 727 Podyuga, Russian Renju Association
020598 Kruchok Ilya 1669 20 Podyuga, Russian Renju Association
020599 Kapinos Andrey 1690 8 Podyuga, Russian Renju Association
020600 Jurlova Julia 1628 11 Podyuga, Russian Renju Association
020601 Popov Timur 1587 7 Podyuga, Russian Renju Association
020602 Stroganov Mikhail 1546 7 Podyuga, Russian Renju Association
020603 Fiodorova Alyona 1496 7 Podyuga, Russian Renju Association
020604 Maurina Kristina 1429 27 Podyuga, Russian Renju Association
020605 Zhukova Kseniya 1372 13 Podyuga, Russian Renju Association
020606 Tolstoy Vyacheslav 2164 29 Moscow, Russian Renju Association
020607 Myakonkin Kirill 1893 109 Rybinsk, Russian Renju Association
020608 Kurilova Svetlana 1948 142 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020609 Makarenkova Nina 1821 7 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020610 Sviridov Andrey 2092 2 Moscow, Russian Renju Association
020611 Kozlov Nikolay 1925 22 Moscow, Russian Renju Association
020612 Kuleshova Tatyana 1996 97 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020613 Suslov Igor 1900 8 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020614 Mikhailov Mikhail 1754 17 Moscow, Russian Renju Association
020619 Titov Aleksey 1834 6 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020620 Zviagintsev Nikita 1763 12 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020621 Puzankov Vladislav 1678 3 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020622 Kuznetsova Anna 1679 17 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020623 Timofeev Yevgeny 1643 13 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020624 Kuznetsova Natalia 1515 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020625 Berezina Elizaveta 1584 10 Rybinsk, Russian Renju Association
020626 Vostryakov Alexey 2242 538 Podyuga, Russian Renju Association
020627 Semenov Oleg 2220 550 Podyuga, Russian Renju Association
020628 Gabrilyan Viktoriya 1722 27 Podyuga, Russian Renju Association
020629 Kaspirovich Maxim 1661 58 Podyuga, Russian Renju Association
020630 Kurchitskaya Kseniya 1630 3 Podyuga, Russian Renju Association
020631 Evdokimova Ksenija 1945 147 Podyuga, Russian Renju Association
020632 Rusin Sergey 1486 14 Podyuga, Russian Renju Association
020633 Litvinova Natalia 1564 9 Podyuga, Russian Renju Association
020634 Komarov Aleksei 1808 8 Moscow, Russian Renju Association
020635 Komarova Marina 1697 6 Moscow, Russian Renju Association
020636 Kopyluov Nikolay 1828 14 Rybinsk, Russian Renju Association
020637 Melnik Lidia 1859 15 Tyumen, Russian Renju Association
020638 Puh Alexander 2148 27 Tyumen, Russian Renju Association
020639 Khramov Aleksey 1712 17 Moscow, Russian Renju Association
020640 Karimova Elvira 1649 8 Tyumen, Russian Renju Association
020651 Volkova Anna 1984 19 Rybinsk, Russian Renju Association
020652 Petuhov Vladimir 1542 28 Severodvinsk, Russian Renju Association
020653 Kozlova Anna 1689 9 Moscow, Russian Renju Association
020654 Klopov Sergey 1709 10 Vologda, Russian Renju Association
020655 Popova Anna 1485 6 Podyuga, Russian Renju Association
020656 Syomin Nikita 1888 17 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020657 Garishin Ruslan 1794 9 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020658 Balyasnikova Anastasiya 1674 9 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020659 Koverga Elena 1507 8 Yaroslavl, Russian Renju Association
020660 Kruchkova Tatiana 1481 9 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
020661 Tarasevich Stepan 2469 161 Moscow, Russian Renju Association
020662 Makarov Sergey 2243 53 Moscow, Russian Renju Association
020663 Nasakin Alexander 2087 4 Moscow, Russian Renju Association
020664 Daurskih Valeria 1866 17 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020665 Bogomolov Ilya 1825 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020666 Kapustin Dmitry 1762 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020667 Ignatov Aleksandr 1746 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020668 Sakhnov Valeriy 1636 8 ?, Russian Renju Association
020669 Shkuleva Ekaterina 1634 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020670 Vinogradova Ekaterina 1574 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020671 Ovchinnikova Anna 1550 6 ?, Russian Renju Association
020672 Nikolskaya Yevgeniya 1471 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020673 Okatova Ksenjia 1931 17 Podyuga, Russian Renju Association
020674 Popova Tatiana 1651 9 Podyuga, Russian Renju Association
020675 Trofimenko Yaroslav 1547 7 Podyuga, Russian Renju Association
020676 Kartashev Daniil 2507 88 Moscow, Russian Renju Association
020677 Klimakov Andrey 2141 8 Moscow, Russian Renju Association
020678 Suslov Sergey 2058 37 Moscow, Russian Renju Association
020679 Magdeev Igor 2322 166 Samara, Russian Renju Association
020680 Sedov Andrey 2039 23 Moscow, Russian Renju Association
020681 Fomina Ksenia 1671 8 Moscow, Russian Renju Association
020682 Fedotov Denis 2629 860 Podyuga, Russian Renju Association
020683 Karpov Fyodor 2353 337 Konosha, Russian Renju Association
020684 Novozhilov Nikita 1791 8 Podyuga, Russian Renju Association
020685 Bovkonyuk Pavel 1911 85 Konosha, Russian Renju Association
020686 Stulova Kristina 2163 446 Podyuga, Russian Renju Association
020687 Bukov Artyom 1672 9 Podyuga, Russian Renju Association
020688 Medvedev Dmitry 1614 9 Podyuga, Russian Renju Association
020689 Rachitsky Dmitry 1742 23 Podyuga, Russian Renju Association
020690 Falyova Svetlana 1551 9 Podyuga, Russian Renju Association
020691 Mikhailov Dmitry 1625 16 Moscow, Russian Renju Association
020692 Shlyundikov Alexander 2030 63 Rybinsk, Russian Renju Association
020693 Kachaev Denis 2565 539 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020694 Lisyutin Alexander 2369 550 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020695 Kachaeva Ilona 1975 351 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020696 Kaftan Darja 2078 17 Moscow, Russian Renju Association
020697 Tikhomirov Mikhail 2056 45 Moscow, Russian Renju Association
020698 Komarova Oxana 1722 2 Moscow, Russian Renju Association
020700 Mezhieva Taisia 1679 19 Rybinsk, Russian Renju Association
020701 Smirnov Mikhail 1656 10 Rybinsk, Russian Renju Association
020702 Zaripov Robert 1948 9 Kazan, Russian Renju Association
020703 Nogovitsin Alexander 1998 235 Konosha, Russian Renju Association
020704 Palochkin Ilya 1735 8 Rybinsk, Russian Renju Association
020705 Ershova Elena 1541 19 Rybinsk, Russian Renju Association
020706 Shevtsova Tatiana 1482 9 Konosha, Russian Renju Association
020707 Zaitsev Maxim 1410 9 Rybinsk, Russian Renju Association
020708 Kutilova Anastasia 1389 9 Konosha, Russian Renju Association
020709 Sadelov Igor 2097 49 Moscow, Russian Renju Association
020710 Akinfejev Kirill 2200 28 Moscow, Russian Renju Association
020711 Karavashkin Alexey 1979 2 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020712 Rogozhina Olga 1853 1 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020713 Sugnatulin Bulat 1613 8 Tyumen, Russian Renju Association
020714 Kovalenko Ekaterina 1572 10 Tyumen, Russian Renju Association
020716 Katysheva Svetlana 1758 10 Rybinsk, Russian Renju Association
020717 Gribashova Nadezhda 1635 10 Rybinsk, Russian Renju Association
020718 Stekolshikova Mariya 1540 10 Rybinsk, Russian Renju Association
020723 Yurlova Anastasja 1818 9 Podyuga, Russian Renju Association
020724 Zelentsov Alexander 2327 33 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020725 Kalnitsky Oleg 2160 383 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020726 Buzdalov Denis 1739 10 Ulyanovsk, Russian Renju Association
020727 Kvasov Dmitrii 1739 10 Moscow, Russian Renju Association
020728 Komarov Sergey 1874 30 Rybinsk, Russian Renju Association
020729 Bogatyrev Aleksandr 2010 21 Naro-Fominsk, Russian Renju Association
020730 Rumyantseva Ekaterina 2037 549 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020731 Matsjuk Oksana 1456 26 Saratov, Russian Renju Association
020732 Elizarov Pavel 2144 8 Voskresensk, Russian Renju Association
020733 Chekalin Kirill 1857 13 Moscow, Russian Renju Association
020734 Sergejev Oleg 2045 16 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020735 Shahov Mikhail 1969 18 Moscow, Russian Renju Association
020736 Koshkina Ekaterina 1933 12 Vladivostok, Russian Renju Association
020737 Solotina Tatyana 1965 17 Moscow, Russian Renju Association
020738 Gubenko Leonid 1765 4 Sneginsk, Russian Renju Association
020739 Trofimov Alexander 1851 4 Stavropol, Russian Renju Association
020740 Bogachevskaja Rimma 1762 2 Moscow, Russian Renju Association
020741 Chaplygin Sergey 2045 7 Tver, Russian Renju Association
020742 Kinozerov Kirill 1957 49 Konosha, Russian Renju Association
020743 Fokichev Andrey 1832 2 Podyuga, Russian Renju Association
020744 Lebedev Dmitry 1804 1 Konosha, Russian Renju Association
020745 Kutareva Irina 1749 1 Konosha, Russian Renju Association
020746 Mikryukova Diana 1657 18 Podyuga, Russian Renju Association
020747 Didenko Andrey 2014 8 Podolsk, Russian Renju Association
020748 Shabanova Darya 2172 509 Podyuga, Russian Renju Association
020749 Mokeev Vladimir 1915 8 Moscow, Russian Renju Association
020750 Shabanov Ruslan 2030 563 Podyuga, Russian Renju Association
020751 Prokopets Tatyana 1980 594 Podyuga, Russian Renju Association
020752 Kozhemjakina Lidia 1640 11 Podyuga, Russian Renju Association
020753 Chernenko Lidiya 1895 31 Podyuga, Russian Renju Association
020754 Timohina Svetlana 1856 1 Podyuga, Russian Renju Association
020755 Romanov Maksim 1841 1 Podyuga, Russian Renju Association
020756 Polezhayev Aleksey 2002 9 Moscow, Russian Renju Association
020757 Kondratiev Valeriy 1814 3 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020758 Khatbullina Leila 1799 4 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020759 Vologdina Irina 1733 2 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020761 Vohtomina Vladislava 1981 360 Podyuga, Russian Renju Association
020762 Spirichev Vladislav 2009 70 Konosha, Russian Renju Association
020763 Shiryaevskaya Daria 2112 271 Podyuga, Russian Renju Association
020764 Ponezhin Gennady 2261 307 Konosha, Russian Renju Association
020765 Novikova Daria 1946 332 Podyuga, Russian Renju Association
020766 Dynin Ilja 1706 8 Konosha, Russian Renju Association
020768 Makhina Alla 1600 264 Yaroslavl, Russian Renju Association
020769 Strezhnev Mikhail 1888 52 Konosha, Russian Renju Association
020770 Yusupmurzin Danila 2186 553 Podyuga, Russian Renju Association
020771 Uarova Nyurguiana 1613 10 Suntar, Russian Renju Association
020772 Glibin Aleksey 2198 122 Rybinsk, Russian Renju Association
020775 Matushkina Ksenia 2274 525 Podyuga, Russian Renju Association
020776 Zhukova Anna 1882 1 Konosha, Russian Renju Association
020777 Varganov Danil 1880 1 Konosha, Russian Renju Association
020778 Sizov Viacheslav 1874 1 Konosha, Russian Renju Association
020779 Maslov Ilya 1845 1 Konosha, Russian Renju Association
020780 Stoyanov Kirill 2233 614 Podyuga, Russian Renju Association
020781 Kuzmina Alexandra 2036 128 Podyuga, Russian Renju Association
020782 Parmenov Nikita 1812 1 Konosha, Russian Renju Association
020783 Barutkin Vladislav 1812 1 Konosha, Russian Renju Association
020784 Kokachev Artem 1793 50 Konosha, Russian Renju Association
020785 Golomaryov Anthony 2641 210 Yakutsk, Russian Renju Association
020786 Rizvanov Edward 2516 68 Novorossiisk, Russian Renju Association
020787 Yakushkin Nikolay 1921 10 Moscow, Russian Renju Association
020788 Zhukova Alexandra 1868 16 Moscow, Russian Renju Association
020789 Fridman Mikhail 1842 26 Moscow, Russian Renju Association
020790 Novozhilova Polina 1827 34 Podyuga, Russian Renju Association
020791 Georgiev Filip 1784 12 Moscow, Russian Renju Association
020792 Popova Daria 1850 211 Nikolaevka, Russian Renju Association
020793 Bazalisky Artyomi 1724 12 Rybinsk, Russian Renju Association
020794 Postnikov Fedor 2125 80 Rybinsk, Russian Renju Association
020795 Potapov Maxim 1898 49 Podyuga, Russian Renju Association
020796 Vorobjev Matvey 1935 19 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020797 Porokhina Ekaterina 2378 629 Podyuga, Russian Renju Association
020798 Vasyukova Polina 1740 8 Podyuga, Russian Renju Association
020799 Bykova Anastasya 1626 16 Podyuga, Russian Renju Association
020802 Knyazeva Ekaterina 2049 144 Rybinsk, Russian Renju Association
020803 Egorov Vladislav 1711 9 Konosha, Russian Renju Association
020804 Katsev Ilya 2590 379 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020807 Fedoseyev Arseniy 2222 108 Rybinsk, Russian Renju Association
020808 Dyachkov Nikita 2061 563 Podyuga, Russian Renju Association
020809 Tikhomirov Stepan 2008 23 Rybinsk, Russian Renju Association
020810 Zhukova Iana 1786 39 Podyuga, Russian Renju Association
020811 Makhin Matvei 1811 205 Kotlas, Russian Renju Association
020812 Sokovoi Oleg 1680 31 Konosha, Russian Renju Association
020813 Metreveli Maksim 2453 618 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020814 Ogneva Julia 1689 15 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020815 Mahina Elena 1616 14 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020816 Sarhadov Andrey 1860 18 Podyuga, Russian Renju Association
020817 Tsehanovich Valeria 1909 140 Podyuga, Russian Renju Association
020818 Lapin Ivan 1973 192 Konosha, Russian Renju Association
020819 Naumov Egor 2081 316 Podyuga, Russian Renju Association
020820 Kuznetsov Artem 1949 137 Podyuga, Russian Renju Association
020821 Tarabrina Elizaveta 1789 38 Podyuga, Russian Renju Association
020822 Utkin Dmitryi 1806 67 Konosha, Russian Renju Association
020823 Pastuhov Ruslan 1794 74 Podyuga, Russian Renju Association
020824 Piruakov Artem 1720 63 Podyuga, Russian Renju Association
020825 Shabanov Ivan 1803 141 Podyuga, Russian Renju Association
020826 Stulova Veronika 2068 368 Podyuga, Russian Renju Association
020827 Sheina Elizaveta 1683 9 Podyuga, Russian Renju Association
020828 Vokhtomina Yulia 1534 14 Nikolaevka, Russian Renju Association
020829 Orlov Dmitryi 1531 6 Konosha, Russian Renju Association
020830 Sadova Taisia 2183 294 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020831 Epifanova Alisa 1630 26 Moscow, Russian Renju Association
020837 Yusupmurzina Darya 2532 555 Podyuga, Russian Renju Association
020838 Shangina Alexandra 1990 308 Podyuga, Russian Renju Association
020839 Kulin Maxim 1862 274 Podyuga, Russian Renju Association
020841 Suhanov Arkadyi 1953 56 Konosha, Russian Renju Association
020842 Shilov Nikita 1769 4 Konosha, Russian Renju Association
020843 Hodzinskaya Zhanna 1745 5 Konosha, Russian Renju Association
020844 Korolyova Natalya 1734 21 Konosha, Russian Renju Association
020845 Yurina Lyudmila 1565 5 Konosha, Russian Renju Association
020847 Danilin Ivan 2574 261 Moscow, Russian Renju Association
020848 Lavrik-Karmazin Maksim 2560 251 Moscow, Russian Renju Association
020849 Nikolaev Nikita 2148 40 Rybinsk, Russian Renju Association
020850 Musikhin Leonid 1983 12 Rybinsk, Russian Renju Association
020851 Mityagin Anton 2013 40 Rybinsk, Russian Renju Association
020852 Konoplitskaja Polina 1585 8 Rybinsk, Russian Renju Association
020854 Viatkina Maria 1915 70 Podyuga, Russian Renju Association
020855 Zhernovaia Elena 1820 3 Podyuga, Russian Renju Association
020856 Popova Polina 1797 9 Podyuga, Russian Renju Association
020857 Stoyanova Anastasiya 1816 29 Moscow Region, Russian Renju Association
020858 Prokopyev Andrei 2079 394 Podyuga, Russian Renju Association
020859 Musaev Vladislav 1705 19 Podyuga, Russian Renju Association
020860 Sokolov Mikhail 1820 49 Podyuga, Russian Renju Association
020861 Ustinova Milana 1638 17 Podyuga, Russian Renju Association
020862 Mikerin Maksim 1619 9 Podyuga, Russian Renju Association
020863 Smirnov Aleksandr 1577 26 Podyuga, Russian Renju Association
020864 Vasilieva Ekaterina 1590 24 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020865 Shubin Andrei 1473 10 Podyuga, Russian Renju Association
020866 Nilov Lev 1997 11 Moscow, Russian Renju Association
020867 Kazaryan Valentina 1877 6 Moscow, Russian Renju Association
020872 Glebov Valentin 1656 17 Podyuga, Russian Renju Association
020873 Kulina Daria 1661 36 Podyuga, Russian Renju Association
020874 Maurina Julia 1530 7 Podyuga, Russian Renju Association
020878 Gorbachev Dmitriy 1858 5 Kolomna, Russian Renju Association
020879 Averina Anna 1739 2 Moscow, Russian Renju Association
020881 Nebolsin Aleksei 2196 59 Moscow, Russian Renju Association
020882 Tolstoguzova Sofia 2327 237 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020883 Kozlova Viktoriia 2016 71 Podyuga, Russian Renju Association
020884 Epifanov Evgenii 2052 66 Moscow, Russian Renju Association
020885 Gromov Danila 2547 298 Izhevsk, Russian Renju Association
020886 Molodtsov Kirill 1858 9 Rybinsk, Russian Renju Association
020887 Pirozhnikova Alisa 1843 89 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020888 Orlov Dmitrii 1690 10 Yaroslavl, Russian Renju Association
020894 Stoyanov Egor 2240 359 Podyuga, Russian Renju Association
020895 Yusupmurzin Konstantin 1900 31 Podyuga, Russian Renju Association
020896 Fokichev Egor 2089 370 Podyuga, Russian Renju Association
020897 Popova Veronika 1639 28 Podyuga, Russian Renju Association
020898 Bezukladichnii Dmitrii 1668 9 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020899 Tsehanovich Daria 1754 79 Podyuga, Russian Renju Association
020900 Vostriakova Yulia 1986 364 Podyuga, Russian Renju Association
020901 Vohtomin Matvei 1516 17 Podyuga, Russian Renju Association
020903 Kuvaev Vyacheslav 2261 356 Konosha, Russian Renju Association
020904 Kozhevin Dmitry 1901 166 Konosha, Russian Renju Association
020905 Kutarev Nikita 1734 20 Konosha, Russian Renju Association
020906 Singaevsky Vladislav 1560 8 Konosha, Russian Renju Association
020907 Burtsev Peter 2601 343 Moscow, Russian Renju Association
020908 Tolstoguzova Daria 2343 221 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020909 Klochkov Mihail 1835 5 Moscow, Russian Renju Association
020913 Orlov Maxim 2700 192 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020914 Postnikov Dmitrii 2014 35 Rybinsk, Russian Renju Association
020915 Reznik Grigorii 1902 96 Rybinsk, Russian Renju Association
020916 Arzybov Vladislav 2040 115 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
020917 Volkova Sofia 1892 42 Rybinsk, Russian Renju Association
020918 Valinkin Andrei 1935 47 Rybinsk, Russian Renju Association
020919 Glibina Anna 1864 39 Rybinsk, Russian Renju Association
020920 Sonina Marina 2019 195 Rybinsk, Russian Renju Association
020921 Kazanina Daria 1801 74 Rybinsk, Russian Renju Association
020922 Popova Maria 1718 51 Rybinsk, Russian Renju Association
020923 Rastorgueva Ksenia 1638 20 Rybinsk, Russian Renju Association
020924 Mamin Pavel 1576 30 Rybinsk, Russian Renju Association
020925 Shelginskih Mikhail 1857 9 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020926 Bykov Dmitrii 1824 156 Podyuga, Russian Renju Association
020927 Shelginskih Maksim 1803 8 Arkhangelsk, Russian Renju Association
020928 Fokicheva Anna 2238 384 Podyuga, Russian Renju Association
020929 Agarkov Dmitrii 1959 95 Podyuga, Russian Renju Association
020930 Makarova Daria 1844 74 Podyuga, Russian Renju Association
020931 Simanovskaia Viktoria 1633 7 Podyuga, Russian Renju Association
020932 Simanovskaia Anastasia 2030 331 Podyuga, Russian Renju Association
020933 Turabov Egor 1453 21 Podyuga, Russian Renju Association
020934 Potiagov Nikita 1378 7 Podyuga, Russian Renju Association
020935 Novichkova Viktoriia 1718 108 Moscow, Russian Renju Association
020946 Sonina Vladislava 1954 180 Rybinsk, Russian Renju Association
020947 Sonin Sergey 2003 52 Rybinsk, Russian Renju Association
020948 Martishus Vladimir 1526 5 Podyuga, Russian Renju Association
020949 Dik Kirill 1739 21 Rybinsk, Russian Renju Association
020950 Danilov Daniil 1860 52 Rybinsk, Russian Renju Association
020951 Pushkin Ivan 1809 74 Rybinsk, Russian Renju Association
020952 Talanov Nikita 1658 20 Rybinsk, Russian Renju Association
020953 Trubitsin Stepan 1745 36 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020954 Morozov Egor 2292 60 Moscow, Russian Renju Association
020955 Andreev Sergey 1952 11 Tver, Russian Renju Association
020956 Kazaryan Tigran 1875 3 Moscow, Russian Renju Association
020957 Ulyanova Liubov 1809 1 Moscow, Russian Renju Association
020959 Sidorov Mikhail 2392 331 Konosha, Russian Renju Association
020960 Shestakova Valeria 1809 34 Konosha, Russian Renju Association
020961 Noskov Pavel 2159 362 Konosha, Russian Renju Association
020962 Artemova Veronika 1761 22 Konosha, Russian Renju Association
020963 Shevliakova Ekaterina 1693 31 Konosha, Russian Renju Association
020964 Popova Maria 1787 102 Podyuga, Russian Renju Association
020965 Rymarchuk Dion 1712 9 Moscow, Russian Renju Association
020966 Maslova Daria 1693 47 Yaroslavl, Russian Renju Association
020967 Sharov Luka 1588 17 Moscow, Russian Renju Association
020968 Gerasimovskaja Nina 1584 79 Yaroslavl, Russian Renju Association
020974 Galochkin Sergey 1846 118 Saint Petersburg, Russian Renju Association
020975 Startsev Maksim 2276 354 Konosha, Russian Renju Association
020976 Stulova Alisa 1842 108 Podyuga, Russian Renju Association
020977 Startsev Artem 1693 17 Konosha, Russian Renju Association
020978 Kazantsev Konstantin 2117 290 Podyuga, Russian Renju Association
020979 Fetiukov Vladiclava 1675 6 Podyuga, Russian Renju Association
020980 Kachanov Danila 1677 4 Podyuga, Russian Renju Association
020981 Ivanov Andrei 1635 26 Podyuga, Russian Renju Association
020982 Bykova Ylia 1442 46 Podyuga, Russian Renju Association
020991 Bezrukov Timofei 1771 10 Konosha, Russian Renju Association
020992 Barabanov Daniil 1699 13 Konosha, Russian Renju Association
020993 Kurchitskii Dmitrii 1525 15 Podyuga, Russian Renju Association
020996 Buslakova Anastasja 2047 245 Podyuga, Russian Renju Association
020997 Semenov Andrei 1902 144 Konosha, Russian Renju Association
020998 Yudina Polina 1886 277 Konosha, Russian Renju Association
020999 Puzanov Georgi 1809 70 Moscow, Russian Renju Association
021000 Nikitin Alexandr 1678 48 Rybinsk, Russian Renju Association
021001 Kazanin Artyom 1408 54 Rybinsk, Russian Renju Association
021002 Vorontsova Anastasia 1476 8 Rybinsk, Russian Renju Association
021003 Mezhiev Andrey 1452 16 Rybinsk, Russian Renju Association
021004 Belakva Alexandr 1819 4 Saint Petersburg, Russian Renju Association
021005 Savvateev Mikhail 2114 67 Moscow, Russian Renju Association
021006 Roginski Roman 1897 51 Moscow, Russian Renju Association
021008 Troitsky Vsevolod 2226 172 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021009 Shkarupa Maria 1912 107 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021010 Kochanov Vasily 1804 25 Moscow, Russian Renju Association
021011 Mukhanov Semen 1684 18 Moscow, Russian Renju Association
021019 Mikryukov Sergey 2285 249 Podyuga, Russian Renju Association
021020 Geletyuk Konstantin 1725 54 Kotlas, Russian Renju Association
021021 Pavlovskiy Egor 2064 207 Podyuga, Russian Renju Association
021022 Shkiperova Karina 1598 9 Podyuga, Russian Renju Association
021023 Zvezdina Nataliya 1831 242 Podyuga, Russian Renju Association
021024 Kinelovskiy Nikita 2241 77 Moscow, Russian Renju Association
021025 Gorbachev Daniil 1938 111 Moscow, Russian Renju Association
021026 Volskaya Darya 1987 45 Konosha, Russian Renju Association
021027 Vereshagin Dmitrii 1815 133 Konosha, Russian Renju Association
021030 Chernyi Anton 2157 72 Moscow, Russian Renju Association
021031 Gershman Artem 2015 65 Moscow, Russian Renju Association
021032 Malyarovskiy Stepan 1857 16 Moscow, Russian Renju Association
021033 Roshtshina Dilyara 1663 22 Moscow, Russian Renju Association
021034 Buslakova Darya 2029 178 Podyuga, Russian Renju Association
021035 Karpovich Vladislav 1938 9 Rybinsk, Russian Renju Association
021036 Mityagin Maxim 1405 15 Rybinsk, Russian Renju Association
021038 Berdiy Arseniy 1952 23 Moscow, Russian Renju Association
021039 Belova Polina 2011 140 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021040 Strakulia Lev 1974 137 Moscow, Russian Renju Association
021041 Salmov Alexander 1903 9 Moscow, Russian Renju Association
021042 Barinov Rendom 1840 83 Moscow, Russian Renju Association
021043 Vaneev Maxim 1887 9 Moscow, Russian Renju Association
021044 Bulagin Khristian 1878 9 Moscow, Russian Renju Association
021045 Potapov Stepan 2074 179 Konosha, Russian Renju Association
021046 Sprikut Albert 1727 12 Moscow, Russian Renju Association
021047 Eliseev Georgy 1718 111 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021048 Mukhanov Konstantin 1605 9 Moscow, Russian Renju Association
021049 Kovalyov Mikhail 1594 9 Kashin, Russian Renju Association
021050 Vlasov Dmitry 1540 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021051 Galkina Veronika 1544 17 Moscow, Russian Renju Association
021052 Kondakov Ilya 2110 30 Moscow, Russian Renju Association
021053 Petrova Mariia 2351 241 Podyuga, Russian Renju Association
021054 Linich Anastasia 1982 77 Moscow, Russian Renju Association
021055 Churikova Daria 1943 138 Moscow, Russian Renju Association
021056 Burtsev Nikolai 2475 201 Moscow, Russian Renju Association
021057 Orlov Maxim 1820 56 Konosha, Russian Renju Association
021058 Pritykin Denis 1753 6 Konosha, Russian Renju Association
021059 Nikolaev Mikhail 1733 190 Podyuga, Russian Renju Association
021060 Zolotarev Konstantin 1877 147 Konosha, Russian Renju Association
021061 Lapin Maxim 1773 40 Konosha, Russian Renju Association
021062 Petrovich Vadim 1665 15 Podyuga, Russian Renju Association
021063 Chirkov Nikita 1377 7 Konosha, Russian Renju Association
021064 Vislovich Vladislav 2067 110 Moscow, Russian Renju Association
021065 Nikitina Darina 1876 171 Podyuga, Russian Renju Association
021066 Letovaltsev Metvei 1842 121 Konosha, Russian Renju Association
021067 Zhukova Kseniia 1458 33 Podyuga, Russian Renju Association
021068 Pinsky Alexander 2627 274 Podyuga, Russian Renju Association
021069 Karavaeva Maria 1926 130 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021070 Sinjavsky Evgeny 1798 10 Sevastopol, Russian Renju Association
021071 Rybakov Leonid 1778 2 Chelyabinsk, Russian Renju Association
021072 Tonchilo Konstantin 2316 10 Vladivostok, Russian Renju Association
021073 Komin Dmitry 2095 4 Yaroslavl, Russian Renju Association
021074 Danilin Fedor 2009 67 Moscow, Russian Renju Association
021075 Litvak Sofia 1889 32 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021076 Mikhalitsyn Matvey 1859 49 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021077 Kolchurina Anastasia 1728 53 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021078 Voronina Lyubov 1869 10 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021079 Sokolov Andrei 2029 127 Konosha, Russian Renju Association
021080 Ozerov Denis 1845 151 Konosha, Russian Renju Association
021081 Kozhemjakin Kirill 1688 24 Konosha, Russian Renju Association
021082 Minkina Yuliya 1641 51 Kotlas, Russian Renju Association
021083 Stoyanov Nikolai 1670 9 Podyuga, Russian Renju Association
021084 Ozerova Marina 1677 124 Konosha, Russian Renju Association
021085 Nogovitsin Artem 1618 23 Podyuga, Russian Renju Association
021086 Mamontova Svetlana 1608 6 Konosha, Russian Renju Association
021087 Porokhina Natalya 1876 133 Podyuga, Russian Renju Association
021088 Garmanov Radion 1574 29 Konosha, Russian Renju Association
021089 Zolotarev Artem 1663 112 Konosha, Russian Renju Association
021090 Afanasiev Maksim 1683 135 Konosha, Russian Renju Association
021091 Bova Aleksandra 1720 122 Konosha, Russian Renju Association
021092 Pakholkov Stepan 1514 38 Kotlas, Russian Renju Association
021093 Lobachev Kirill 1524 25 Konosha, Russian Renju Association
021094 Minkina Elena 1440 50 Kotlas, Russian Renju Association
021095 Birichevskaya Darina 1611 101 Konosha, Russian Renju Association
021096 Leontiev Anton 2047 59 Moscow, Russian Renju Association
021097 Marushev Ilya 1824 91 Yaroslavl, Russian Renju Association
021098 Tikhomirov Artem 1795 21 Yaroslavl, Russian Renju Association
021099 Chernetsova Ekaterina 1914 121 Moscow, Russian Renju Association
021100 Chekanov Roman 1670 5 ?, Russian Renju Association
021101 Kulagin Artem 1685 39 Yaroslavl, Russian Renju Association
021102 Apanasenko Aleksey 1624 16 ?, Russian Renju Association
021103 Polyakov Nikita 1599 5 ?, Russian Renju Association
021104 Kulemin Anatoly 1578 24 Yaroslavl, Russian Renju Association
021105 Kraev Konstantin 1220 50 ?, Russian Renju Association
021106 Parshenok Andrey 1695 53 Kotlas, Russian Renju Association
021107 Zateev Oleg 1561 21 Rybinsk, Russian Renju Association
021108 Belozerov Timofei 1680 40 Moscow, Russian Renju Association
021109 Filipenkov Mikhail 1729 30 Moscow, Russian Renju Association
021110 Voronina Daria 1853 25 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021111 Mochanov Nikolay 1852 17 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021112 Mochanov Ilja 1679 6 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021113 Zubov Vsevolod 1813 100 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021114 Rogozinsky Jaroslav 1730 130 Podyuga, Russian Renju Association
021115 Sokolov Artem 1510 26 Podyuga, Russian Renju Association
021116 Belov Efim 1782 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021117 Sokolova Veronika 1473 16 Podyuga, Russian Renju Association
021118 Zhukov Lev 2290 38 Moscow, Russian Renju Association
021119 Mochanov Denis 1700 8 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021120 Kareyev Radomir 1881 34 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021121 Vitkov Maksim 1745 15 Konosha, Russian Renju Association
021122 Kholopov Ilya 1613 18 Konosha, Russian Renju Association
021123 Dokuchaev Dmitrii 1607 7 Konosha, Russian Renju Association
021124 Ananyev Danila 1518 38 Konosha, Russian Renju Association
021125 Kapustinskaia Ruslana 1524 11 Konosha, Russian Renju Association
021126 Ershov Artem 1500 6 Podyuga, Russian Renju Association
021127 Sokolov Roald 1436 10 Podyuga, Russian Renju Association
021128 Buyanov Konstantin 1519 47 Podyuga, Russian Renju Association
021129 Chistyakova Margarita 1306 11 Konosha, Russian Renju Association
021130 Kokovin Nikolay 1875 78 Yaroslavl, Russian Renju Association
021131 Rozhkani Albert 1870 19 Yaroslavl, Russian Renju Association
021132 Pershivalov Ruslan 1731 16 Yaroslavl, Russian Renju Association
021133 Romanov Alexander 1779 82 Yaroslavl, Russian Renju Association
021134 Kudrjavtsev Andrey 1769 38 Yaroslavl, Russian Renju Association
021135 Bobkov Fedor 1661 8 Moscow, Russian Renju Association
021136 Vlaskin Georgy 1586 26 Yaroslavl, Russian Renju Association
021137 Sokolnikov Alexey 1500 22 Yaroslavl, Russian Renju Association
021138 Novozhilova Alexandra 1604 63 Yaroslavl, Russian Renju Association
021139 Komin Alexey 1485 9 Moscow, Russian Renju Association
021141 Smirnov Alexandr 1617 7 Yaroslavl, Russian Renju Association
021142 Popovich Anastasia 1419 25 Kotlas, Russian Renju Association
021143 Strukov Konstantin 1889 1 Moscow, Russian Renju Association
021144 Anokhin Mikhail 1530 28 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021145 Solomatina Ekaterina 1735 32 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021146 Ismailova Maryiam 1719 22 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021147 Komrakova Veronika 1701 19 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021148 Golubev Kirill 1552 51 Yaroslavl, Russian Renju Association
021149 Gerasimovskaia Aleksandra 1417 54 Yaroslavl, Russian Renju Association
021150 Pugachev Aleksey 1432 4 Moscow, Russian Renju Association
021151 Strasnenkov Nikita 1643 52 Podyuga, Russian Renju Association
021152 Sobolev Maksim 1705 29 Yaroslavl, Russian Renju Association
021153 Sankovsky Arseniy 1796 41 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021154 Vostryakov Denis 1607 54 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021155 Perminov Fedor 1577 22 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021156 Pereshivalov Ruslan 1609 31 Yaroslavl, Russian Renju Association
021157 Evgrafova Arina 1638 36 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021158 Vereshagina Valeria 1751 53 Konosha, Russian Renju Association
021159 Kozenkova Angelina 1643 40 Konosha, Russian Renju Association
021160 Churkina Elizaveta 1580 24 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021161 Belkova Sofia 1644 9 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021162 Gasanova Eva 1707 40 Kotlas, Russian Renju Association
021163 Teremova Anastasia 1609 31 Kotlas, Russian Renju Association
021164 Ivanova Lilia 1593 16 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021165 Martynov Dmitry 1585 48 Konosha, Russian Renju Association
021166 Teremov Artem 1483 27 Kotlas, Russian Renju Association
021167 Borovikova Kira 1503 9 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021168 Gasanova Ayla 1458 38 Kotlas, Russian Renju Association
021169 Dyakov Maksim 1322 10 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021170 Zorin Egor 1283 23 Kotlas, Russian Renju Association
021171 Vershinin Ivan 1912 34 Vologda, Russian Renju Association
021172 Kulkov Viktor 1634 23 Yaroslavl, Russian Renju Association
021173 Vershinin Kirill 1631 7 Vologda, Russian Renju Association
021174 Ovcharenko Valeria 1458 14 Konosha, Russian Renju Association
021175 Vershinina Valeria 1256 14 Konosha, Russian Renju Association
021176 Korovin Gleb 1559 29 Kotlas, Russian Renju Association
021177 Aydynov Murad 1607 7 Yaroslavl, Russian Renju Association
021178 Shamoyan Ibragim 1585 7 Yaroslavl, Russian Renju Association
021179 Zarubin Denis 1754 29 Yaroslavl, Russian Renju Association
021180 Mikhailova Alina 1481 7 Yaroslavl, Russian Renju Association
021181 Abdurakhmanova Zulfiya 1470 7 Yaroslavl, Russian Renju Association
021182 Teremov Aleksandr 1380 15 Yaroslavl, Russian Renju Association
021183 Goryacheva Varvara 1362 7 Yaroslavl, Russian Renju Association
021185 Seliverstova Ekaterina 1759 7 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021186 Denisov Nikolai 1565 8 ?, Russian Renju Association
021187 Vitrichenko Artem 1560 5 ?, Russian Renju Association
021188 Kazantseva Milana 1318 29 ?, Russian Renju Association
021189 Ivanov Ivan 1534 31 Kotlas, Russian Renju Association
021190 Serebryannikov Artem 1234 14 Podyuga, Russian Renju Association
021192 Izhmyakova Amalia 1674 16 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021193 Kalandarov Gleb 1694 17 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021194 Bragina Anna 1641 8 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021195 Zvereva Aleksandra 1625 7 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021196 Ivanova Yulia 1628 7 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021197 Goncharova Taicia 1597 7 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021198 Kanashev Daniil 1572 8 Arkhangelsk, Russian Renju Association
021201 Znamensky Andrej 2057 35 Rybinsk, Russian Renju Association
021202 Boltinskaya Victoria 1759 7 Kotlas, Russian Renju Association
021203 Ostapchuk Marianna 1591 7 Kotlas, Russian Renju Association
021204 Elezova Arina 1514 7 Kotlas, Russian Renju Association
021205 Gladysheva Ekaterina 1462 2 Kotlas, Russian Renju Association
021206 Stepanov Ivan 1185 11 Podyuga, Russian Renju Association
021228 Kirsanov Platon 2148 12 Rybinsk, Russian Renju Association
021229 Konyhov Andrej 1721 12 Rybinsk, Russian Renju Association
021230 Kopeikin Egor 1721 12 Rybinsk, Russian Renju Association
021231 Kopeikina Varvara 1721 12 Rybinsk, Russian Renju Association
021232 Yakovlev Andrey 1712 5 Saint Petersburg, Russian Renju Association
021233 Aydinov Murad 1678 6 Yaroslavl, Russian Renju Association
021234 Bortakovsky ? 1842 3 Moscow, Russian Renju Association
021235 Kolner Andrey 1849 4 Moscow, Russian Renju Association
021236 Kokachev Arseniy 1546 16 Konosha, Russian Renju Association
021237 Gavryshkiv Ilya 1211 7 Konosha, Russian Renju Association
021238 Erin Oleg 1692 7 Konosha, Russian Renju Association
021239 Shabanov Ilya 1494 6 Podyuga, Russian Renju Association
021240 Moskvina Polina 1538 7 Konosha, Russian Renju Association
021241 Shangina Nadezhda 1143 6 Podyuga, Russian Renju Association
021242 Sedunov Artem 1428 7 Konosha, Russian Renju Association
021243 Golovko Sergey 1861 1 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
021244 Belyakov Egor 1307 9 Yaroslavl, Russian Renju Association
021245 Gerasimovskaia Miroslava 1214 9 Yaroslavl, Russian Renju Association
021246 Kulkov Vladimir 1558 8 Yaroslavl, Russian Renju Association
021247 Lebedeva Maria 1732 7 Moscow, Russian Renju Association
021249 Yambaev Oleg 1775 3 Beloretsk, Russian Renju Association
030001 Jansson Stefan 2200 31 Stockholm, Sweden
030002 Hagenfors Tomas 2182 88 Hallsberg, Sweden
030003 Sundling Ingvar 2372 179 Stockholm, Sweden
030004 Arkbo Frank 2164 111 Uppsala, Sweden
030005 Moller Stefan 2105 30 Stockholm, Sweden
030006 Maltell Tommy 2046 158 Jönköping, Sweden
030007 Jonsson Peter 2254 1130 Huskvarna, Sweden
030008 Andersson Tord 2129 681 Uppsala, Sweden
030009 Karen Ola 1974 28 Bankeryd, Sweden
030010 Karppinen Jorma 1988 36 Orrefors, Sweden
030011 Werninger Stig 1887 11 Jönköping, Sweden
030012 Lorentsson Christer 1823 30 Huskvarna, Sweden
030013 Johansson Sven 1725 28 Jönköping, Sweden
030015 Wilhelmsson Bo 1971 28 Uppsala, Sweden
030016 Dahlgren Alf 1935 20 Berghem, Sweden
030017 Suhonen Pentti 1899 19 Mölnlycke, Sweden
030018 Johansson Sverker 1789 27 Lund, Sweden
030019 Eriksson Lars 1932 62 Stockholm, Sweden
030020 Karlsson Matti 1796 20 Skene, Sweden
030021 Liljebergh Tomas 1799 11 Örebro, Sweden
030022 Sundberg Ingemar 1586 8 Jönköping, Sweden
030023 Onnestam Leif 1583 11 Njurunda, Sweden
030024 Lorentsson Anders 1574 9 Jönköping, Sweden
030025 Pihl Johnny 1566 16 Jönköping, Sweden
030026 Onnestam Stig 1447 11 Njurunda, Sweden
030027 Dios Stefan 1886 17 Malmö, Sweden
030028 Holmgren Robert 1939 9 Uppsala, Sweden
030029 Fagerby Marianne 1939 9 Mölndal, Sweden
030030 Palmgren Jan 2203 174 Gothenburg, Sweden
030031 Karlsson Stefan 2483 1153 Stockholm, Sweden
030032 Asplund Bengt 2294 373 Söderköping, Sweden
030033 Hestner G. 1854 1 Stockholm, Sweden
030037 Andersson Robert 1746 8 Linköping, Sweden
030042 Moller Hakan 2107 24 Malmö, Sweden
030043 Nyberg Bengt 1915 464 Mjölby, Sweden
030044 Jansson Lars 2015 16 Uppsala, Sweden
030046 Larsson Leif 2115 28 Uppsala, Sweden
030048 Gardström Petter 2534 446 Örbyhus, Sweden
030049 Henningsson Anders 2455 120 Jönköping, Sweden
030050 Holgersson Goran 2403 309 Jönköping, Sweden
030051 Hagstrom Tomas 2123 25 Linköping, Sweden
030053 Nielsen Johnny 2193 52 Malmö, Sweden
030054 Hannah Mikael 1859 6 Jönköping, Sweden
030058 Lindberg Kristian 2383 155 Varberg, Sweden
030059 Karlsson Martin 1918 226 Jönköping, Sweden
030060 Kallman Jonas 1831 10 Örebro, Sweden
030062 Bertilsson Anders 2124 101 Högsjö, Sweden
030063 Johannesson Rickard 2554 164 Jönköping, Sweden
030064 Svensson Peder 2153 36 Jönköping, Sweden
030065 Turkki Mikael 1655 5 Jönköping, Sweden
030066 Paulander Jan 1885 49 Svedala, Sweden
030067 Wallgren Björn 2350 109 Härnösand, Sweden
030070 Rave Fernando 1573 7 Härnösand, Sweden
030071 Hellander Lars 1640 38 Arjeplog, Sweden
030072 Widman Nils 1628 11 Arjeplog, Sweden
030075 Gaulitz Joachim 2111 286 Härnösand, Sweden
030076 Dufvenberg Mike 2095 11 Härnösand, Sweden
030078 Ogren Stefan 1713 9 Härnösand, Sweden
030080 Carlsson Martin 2364 301 Jönköping, Sweden
030081 Eriksson Marcus 2367 398 Stockholm, Sweden
030082 Hermansson Hannes 2395 139 Umeå, Sweden
030083 Hermansson Linus 2227 128 Högsjö, Sweden
030084 Pettersson Tommy 1983 10 Högsjö, Sweden
030085 Lestander Marie 1856 11 Arjeplog, Sweden
030086 Hermansson Carl 1494 11 Högsjö, Sweden
030088 Gustafsson Kristian 2106 11 Jönköping, Sweden
030089 Eriksson Bjorn 2350 400 Stockholm, Sweden
030090 Frid Jonas 1935 11 Linköping, Sweden
030091 Johansson Mikael 1750 24 Jönköping, Sweden
030092 Pettersson Sven-Ake 1972 32 Högsjö, Sweden
030093 Widman Christofher 1813 19 Arjeplog, Sweden
030094 Nyberg Daniel 1767 11 Linköping, Sweden
030095 Widman Linnea 2064 199 Arjeplog, Sweden
030096 Andersson Jan-Olov 1723 22 Jönköping, Sweden
030097 Fjellstrom Kristoffer 1797 36 Arjeplog, Sweden
030098 Lissel Erik 1922 28 Kumla, Sweden
030099 Vikerskog Johan 1866 11 Malmö, Sweden
030100 Kemila Kim 1763 11 Malmö, Sweden
030101 Hagenfors Gabriel 1668 11 Kumla, Sweden
030102 Johansson Andreas 1494 11 Kumla, Sweden
030103 Torstensson Tomas 1799 13 Stockholm, Sweden
030104 Fjellstrom Sandra 1555 36 Arjeplog, Sweden
030105 Rehnstedt Jorgen 2034 31 Borlänge, Sweden
030106 Kallman Christina 1549 9 Örebro, Sweden
030107 Carlsson Peter 2121 41 Kumla, Sweden
030108 Quang Vu 1975 45 Jönköping, Sweden
030109 Edlund Linnea 1999 5 Stockholm, Sweden
030110 Andersson Niklas 1778 2 Jönköping, Sweden
030111 Dahlberg Karl-Axel 1430 9 Arjeplog, Sweden
030112 Englund Martin 1828 5 Uppsala, Sweden
030113 Larsson Martin 1501 20 Uppsala, Sweden
030114 Sandstrom Richard 2297 467 Jönköping, Sweden
030115 Lind Björn 2556 245 Stockholm, Sweden
030116 Thorn Kristian 1960 15 Helsingborg, Sweden
030117 Harms Michel 1666 7 Uppsala, Sweden
030118 Hallkvist Joel 2187 76 Korsberga, Sweden
030119 Sjostedt Hans 2010 102 Ludvika, Sweden
030120 Nygards Daniel 1662 59 Stockholm, Sweden
030121 Nygards John 1701 22 Stockholm, Sweden
030122 Lindholm Petter 2222 55 Lund, Sweden
030123 Dahlin Elin 2077 8 Stockholm, Sweden
030124 Blomstedt Torbjorn 2163 133 Stockholm, Sweden
030126 Ternerot Fredrik 2334 18 Lund, Sweden
030127 Jellve Emma 2408 247 Norrköping, Sweden
030128 Theimer Joachim 1871 107 Norrköping, Sweden
030129 Lindgren David 1667 36 Jönköping, Sweden
030130 Amnell Magnus 1703 6 Jönköping, Sweden
030131 Samuelsson Dennis 1565 6 Helsingborg, Sweden
030132 Levinson Bjorn 1878 30 Stockholm, Sweden
030133 Fanell Jan 2112 122 Stockholm, Sweden
030134 Florentzson Adam 1688 57 Jönköping, Sweden
030135 Arkbo Johan 1761 4 Uppsala, Sweden
030141 Karlsson Sander 1710 32 Stockholm, Sweden
030142 Karlsson Laura 1610 14 Stockholm, Sweden
040001 Malikov Yury 1932 19 Luhansk, Ukraine
040002 Malyshev Dmitry 2184 1 Kyiv, Ukraine
040003 Malyshev Petr 2134 8 Kyiv, Ukraine
040004 Kolesnik Vladimir 2104 92 Odesa, Ukraine
040005 Bezkrovny Oleg 2148 28 Kyiv, Ukraine
040006 Karatajev Igor 2004 37 Lubny, Ukraine
040007 Pavlov Alexey 1948 3 Kyiv, Ukraine
040008 Stolper Alexander 1723 5 Luhansk, Ukraine
040012 Kolesnikov Viktor 1882 7 Luhansk, Ukraine
040014 Yakovlev V. 1864 1 Kyiv, Ukraine
040015 Vartanian V. 1864 1 Dnipro, Ukraine
040016 Nazarov Vladimir 2316 75 Khmelnytskyi, Ukraine
040017 Burlaka Vladimir 1944 6 Luhansk, Ukraine
040019 Petrov Evgeny 2140 34 Kharkiv, Ukraine
040020 Chepurnoj Vladimir 2058 5 Vinnytsia, Ukraine
040021 Tregubov Mikhail 2139 85 Kharkiv, Ukraine
040022 Piddubny Konstantin 2270 170 Zhovti Vody, Ukraine
040023 Kryukov V. 1856 3 Kharkiv, Ukraine
040024 Prikhodko S. 1795 2 Kharkiv, Ukraine
040025 Miroshnik A. 1751 2 Kharkiv, Ukraine
040026 Rudich Sergey 1827 2 Kyiv, Ukraine
040027 Klisenko Evgeny 1744 4 Kyiv, Ukraine
040029 Glibka Andrey 2111 19 Chernivtsi, Ukraine
040030 Drozd Olexandr 2388 54 Korop, Ukraine
040031 Goldberg A. 2007 4 Rivne, Ukraine
040032 Kleymenov Gennady 1862 1 Zugres, Ukraine
040035 Saprykin S. 1769 1 Ternopil, Ukraine
040036 Gulyayev Igor 2285 64 ?, Ukraine
040038 Yakovleva Alyona 2045 74 Kyiv, Ukraine
040040 Shereverov Alexey 2066 24 Zugres, Ukraine
040041 Nalivka Vitaly 1844 2 Kryvyi Rih, Ukraine
040042 Ponomarenko Nikolay 2342 64 Kharkiv, Ukraine
040043 Zhikharev Alexander 1900 8 Kharkiv, Ukraine
040044 Uspensky Valentin 1875 1 Zugres, Ukraine
040045 Braikov Andrey 1875 1 Zugres, Ukraine
040046 Nikolaichuk Igor 1738 6 ?, Ukraine
040047 Sapronov Sergey 1862 1 ?, Ukraine
040048 Razumovsky Grigory 1724 8 ?, Ukraine
040049 Devichensky Anton 1883 2 Zugres, Ukraine
040050 Umantsiv Roman 2048 40 Manyava, Ukraine
040051 Kabachinsky Maksim 1902 10 ?, Ukraine
040052 Vlasuk Peter 2122 5 Kyiv, Ukraine
040053 Sushko Yury 2115 15 Kyiv, Ukraine
040054 Stefaniv Vladimir 2019 9 ?, Ukraine
040055 Karpov Dmitry 1946 5 Zugres, Ukraine
040056 Piddubny Oleksander 1559 11 Zhovti Vody, Ukraine
040057 Iskander Tatyana 2060 11 Kyiv, Ukraine
040058 Beldiyan Oleksander 2149 6 Zhovti Vody, Ukraine
040059 Karpov Nikita 1844 5 Zhovti Vody, Ukraine
040060 Tarasyuk Oleksander 1815 2 Zhovti Vody, Ukraine
040061 Bulatovsky Oleg 2366 48 Lviv, Ukraine
040062 Saik Alexey 1743 2 Ternopil, Ukraine
040064 Voronov Arseny 1773 9 Donetsk, Ukraine
050001 Uzhulis Gundars 2181 25 Riga, Latvia
050002 Gaujens Artis 2054 77 Riga, Latvia
050003 Mucenieks Vairis 2042 32 Riga, Latvia
050004 Cimurs Maris 1848 2 Riga, Latvia
050005 Kaminskis Gundars 1889 18 Riga, Latvia
050007 Matyuk Valeri 2205 20 Riga, Latvia
050008 Stambursky Vladimir 1989 8 Riga, Latvia
050010 Teterovskis Nils 2136 74 Riga, Latvia
050011 Shkushkovniks Juris 1913 25 Riga, Latvia
050012 Bethers Arilds 2112 68 Seja, Latvia
050013 Kirshteinis Gints 2029 3 Riga, Latvia
050014 Reims Aldis 2553 200 Riga, Latvia
050018 Hauks Normunds 1898 14 Riga, Latvia
050019 Veidemanis Arnis 2477 209 Riga, Latvia
050020 Ritulis ? 2009 1 Riga, Latvia
050021 Strods Yuris 1946 2 Riga, Latvia
050022 Lelitis ? 1827 1 Riga, Latvia
050023 Lochmelis ? 1752 2 Riga, Latvia
050026 Tamisars Ain 1799 2 Elgava, Latvia
050027 Zemlitskis S. 1862 1 Sigulda, Latvia
050028 Balanova Jelena 2143 50 Riga, Latvia
050033 Andersons Andris 2288 25 Saldus, Latvia
050034 Rotbergs Aigars 2104 34 Salaspils, Latvia
050035 Rinkis Ingus 1858 1 Riga, Latvia
050036 Zoldners Lauris 1758 2 Riga, Latvia
050037 Demidov Alexey 2122 17 Riga, Latvia
050039 Gurckis Gatis 2367 112 Viksna, Latvia
050040 Dreimanis Raimonds 1915 5 Riga, Latvia
050041 Bankovs Rihards 1707 5 Riga, Latvia
050042 Semjonov Dmitrij 2284 32 Riga, Latvia
050044 Aleksandrenkov Ivan 1517 7 Olaine, Latvia
050045 Aleksandrenkova Maria 1277 7 Olaine, Latvia
060014 Sergeev Oleg 1916 3 Derzhavinsk, Kazakhstan
060015 Doronin Roman 1920 17 Derzhavinsk, Kazakhstan
060016 Narovetsky Roman 1776 6 Derzhavinsk, Kazakhstan
060018 Issenaliyev Farid 1725 11 Almaty, Kazakhstan
060019 Issagaliyev Abay 1632 8 Almaty, Kazakhstan
060020 Aitenov Arnat 1499 8 Almaty, Kazakhstan
070003 Doroshkevich Igor 2064 111 Minsk, Belarusian Renju Association
070004 Mostovlyansky Oleg 2077 26 Minsk, Belarusian Renju Association
070005 Plyusch Oleg 1934 5 Minsk, Belarusian Renju Association
070006 Korhov Evgeny 1770 2 Minsk, Belarusian Renju Association
070007 Basin Vadim 1694 4 Minsk, Belarusian Renju Association
070009 Barsky Evgeny 2013 8 Minsk, Belarusian Renju Association
070010 Prikhach Vladimir 1964 9 Grodno, Belarusian Renju Association
070011 Kozlov Alexander 1967 4 Minsk, Belarusian Renju Association
070012 Zhelezny Nikolay 1854 1 Grodno, Belarusian Renju Association
070014 Savchenko Igor 2325 71 Bobruysk, Belarusian Renju Association
070015 Degtyar Felix 2316 141 Minsk, Belarusian Renju Association
070016 Klempert L. 1663 8 Minsk, Belarusian Renju Association
070017 Zhelezko Alexander 1840 1 Minsk, Belarusian Renju Association
070021 Sharonov Andrey 1941 5 Minsk, Belarusian Renju Association
070024 Ermakov Oleg 2030 20 Minsk, Belarusian Renju Association
080001 Poghosyan Albert 2392 291 Yerevan, Armenia
080002 Khurshudjan Armen 1951 6 Yerevan, Armenia
080003 Ambartsumjan Rudolf 1921 9 Yerevan, Armenia
080004 Voskanyan Eduard 2425 159 Yerevan, Armenia
080005 Dobrovolsky G. 1931 2 Yerevan, Armenia
080006 Andreasyan L. 1879 3 Yerevan, Armenia
080007 Lulikyan A. 2014 1 Yerevan, Armenia
080008 Balbayan E. 1992 1 Charentsavan, Armenia
080009 Zakharian Michael 2029 42 Charentsavan, Armenia
080010 Nersesian A. 1808 1 Yerevan, Armenia
080011 Oganesyan S. 1668 5 Yerevan, Armenia
080012 Arutyunyan A. 1585 8 Yerevan, Armenia
080013 Kartashyan Marcel 1937 2 Yerevan, Armenia
080014 Stepanyan Armen 2054 45 Yerevan, Armenia
080015 Babayan Arman 2100 10 Yerevan, Armenia
080016 Grigoryan Nerses 2023 43 Razdan, Armenia
080017 Gevorkyan Hovhannes 1569 26 Yerevan, Armenia
080018 Petrosian Margarita 1861 13 Yerevan, Armenia
080019 Saroyan K. 1699 3 Yerevan, Armenia
080020 Sahakyan Tigran 1830 6 Yerevan, Armenia
080021 Karapetyan Aram 1934 19 Yerevan, Armenia
080022 Manukyan Mher 2141 4 Yerevan, Armenia
080023 Dumanyan Mher 1863 1 Yerevan, Armenia
080024 Kocharyan Garik 1853 3 Yerevan, Armenia
080025 Kocharyan Ani 1520 10 Yerevan, Armenia
080026 Mossinyan David 2098 30 Yerevan, Armenia
080027 Antanyan Samvel 2216 11 Yerevan, Armenia
080028 Petrosyan Azat 2152 17 Yerevan, Armenia
080029 Nersisyan Rafik 2012 13 Yerevan, Armenia
080030 Gabrielyan Suren 2045 11 Yerevan, Armenia
080031 Kobzev Victor 2016 11 Yerevan, Armenia
080032 Poghosyan Vahe 1971 43 Yerevan, Armenia
080033 Poghosyan Areg 1993 11 Yerevan, Armenia
080034 Gharibyan Razmik 1991 11 Yerevan, Armenia
080035 Tigranyan Seda 1873 13 Yerevan, Armenia
080036 Tigranyan Marzpet 1956 11 Yerevan, Armenia
080037 Petrosyan Gayane 1889 13 Yerevan, Armenia
080038 Poghosyan Yeva 2064 37 Yerevan, Armenia
080039 Tigranyan Suren 1919 11 Yerevan, Armenia
080040 Galoyan Lilit 1919 9 Yerevan, Armenia
080041 Gevorgyan Zaruhi 1919 9 Yerevan, Armenia
080042 Barseghyan Shushan 1919 9 Yerevan, Armenia
080043 Gevorgyan Arayik 1905 11 Yerevan, Armenia
080044 Mirzoyan Liana 1877 10 Yerevan, Armenia
080045 Zaqaryan Suren 1864 11 Yerevan, Armenia
080046 Yeganyan Alexander 1801 11 Yerevan, Armenia
080047 Hovannisyan Hovhanes 1796 11 Yerevan, Armenia
080048 Abelyan Lilit 1764 12 Yerevan, Armenia
080049 Baghdasaryan Ada 1774 10 Yerevan, Armenia
080050 Aslanyan Astghik 1771 10 Yerevan, Armenia
080051 Hovhannisyan Sona 1741 10 Yerevan, Armenia
080052 Sargsyan Konstantin 1733 11 Yerevan, Armenia
080053 Stepanyan Misack 1733 11 Yerevan, Armenia
080054 Grigoryan Julieta 1727 10 Yerevan, Armenia
080055 Hovhannisyan Anna 1732 9 Yerevan, Armenia
080056 Mhoyan Aram 1711 11 Yerevan, Armenia
080057 Eghiazaryan Vahe 1710 11 Yerevan, Armenia
080058 Karapetyan Armen 1686 11 Yerevan, Armenia
080059 Hovhannisyan Nare 1686 10 Yerevan, Armenia
080060 Karapetyan Lilit 1692 9 Yerevan, Armenia
080061 Kobzev Aleksey 1684 11 Yerevan, Armenia
080062 Aslanyan Armen 1671 11 Yerevan, Armenia
080063 Kobzev Grigoriy 1666 11 Yerevan, Armenia
080064 Asatryan Artur 1655 11 Yerevan, Armenia
080065 Aghabekov Gevorg 1644 11 Yerevan, Armenia
080066 Poghosyan Armine 1648 9 Yerevan, Armenia
080067 Hakobyan Syuzanna 1592 12 Yerevan, Armenia
080068 Poghosyan Anahit 1600 9 Yerevan, Armenia
080069 Karapetyan Gurgen 1582 11 Yerevan, Armenia
080070 Stepanyan Susanna 1533 10 Yerevan, Armenia
080071 Margaryan Sofia 1529 10 Yerevan, Armenia
080072 Aghabekov Armen 1422 11 Yerevan, Armenia
080074 Suqiasyan Arsen 2045 1 Yerevan, Armenia
080075 Virabyan Hrant 1893 1 Yerevan, Armenia
080076 Poghosyan Davit 1896 4 Yerevan, Armenia
080077 Voskanyan Ani 1845 1 Yerevan, Armenia
080078 Ohanyan Hrant 1816 1 Yerevan, Armenia
080079 Harutyunyan Katarine 1790 3 Yerevan, Armenia
090001 Mattal Jelena 1824 14 Tallinn, Estonia
090002 Differt Aleksander 1854 1 Tallinn, Estonia
090004 Raude Urmas 2071 1 Tallinn, Estonia
090005 Soosõrv Ants 2732 1169 Tallinn, Estonia
090006 Meritee Ando 2899 411 Tallinn, Estonia
090007 Tuvikene Margus 2376 172 Tallinn, Estonia
090008 Hergauk Astrid 1928 9 Tallinn, Estonia
090009 Hergauk Andrus 2110 6 Tallinn, Estonia
090010 Orglaan Taavi 1921 11 Tallinn, Estonia
090011 Ostra Ain 2137 36 Tallinn, Estonia
090012 Hani Rene 1873 1 Tallinn, Estonia
090013 Naber Lauri 2146 35 Tartu, Estonia
090014 Harju Ülle 1790 19 Tallinn, Estonia
090015 Kolk Marek 2025 22 Tallinn, Estonia
090016 Harju Eve 1954 13 Tallinn, Estonia
090017 Lents Johann 2537 803 Tallinn, Estonia
090018 Karlsson Irene 1938 381 Tallinn, Estonia
090019 Uja Aller 1995 41 Tallinn, Estonia
090020 Taimla Tunnet 2765 751 Tallinn, Estonia
090021 Tihkan Evelyn 2145 127 Tallinn, Estonia
090022 Tuvikene Maris 2259 222 Tallinn, Estonia
090023 Voznjuk Pavel 2148 100 Tallinn, Estonia
090024 Tamm Peeter 1622 44 Tallinn, Estonia
090025 Ilu Timo 2469 679 Tallinn, Estonia
090026 Milva Helen 1877 35 Tallinn, Estonia
090027 Milva Kadi 1769 24 Tallinn, Estonia
090028 Madissoon Ülo 1816 7 Tallinn, Estonia
090029 Eggert Ester 2110 175 Tallinn, Estonia
090030 Peetersoo Kaarel 1690 20 Tallinn, Estonia
090031 Purk Andry 2628 504 Tallinn, Estonia
090032 Sulane Sander 1945 294 Tallinn, Estonia
090033 Oblikas Mikk 2239 330 Tallinn, Estonia
090034 Holm Kristo 1895 20 Tallinn, Estonia
090035 Tarbe Tauri 1836 9 Tallinn, Estonia
090036 Amer Gustav 1969 11 Tallinn, Estonia
090037 Timmermann Alvar 2205 305 Tallinn, Estonia
090038 Kolk Peeter 1893 241 Saue, Estonia
090039 Malksoo Ats 1768 25 Tallinn, Estonia
090040 Kolk Kaia 2091 190 Saue, Estonia
090041 Oll Aivo 2666 744 Tallinn, Estonia
090042 Lillemets Rauni 2106 217 Tallinn, Estonia
090043 Lind Johanna 1911 14 Tallinn, Estonia
090044 Kaljuste Ergo 1951 57 Tallinn, Estonia
090045 Leite Kristjan 1792 48 Tallinn, Estonia
090046 Raudsepp Evelyn 1854 17 Tallinn, Estonia
090047 Teinemaa Tanel 1789 6 Tallinn, Estonia
090048 Sakkeus Tarmo 2090 7 Tallinn, Estonia
090049 Purk Tauri 2402 465 Tallinn, Estonia
090050 Kikkas Chrislyn 1665 36 Tallinn, Estonia
090051 Liventaal Glen 2002 36 Tallinn, Estonia
090052 Väljataga Paul 2243 448 Tallinn, Estonia
090053 Sepman Siim 1899 71 Tallinn, Estonia
090054 Kullamaa Mart 1817 42 Tallinn, Estonia
090055 Klooster Tiina 1673 28 Tallinn, Estonia
090056 Kuusk Mark 1681 20 Tallinn, Estonia
090057 Kaljuste Eleri 1754 17 Tallinn, Estonia
090058 Nylve Krisper 1696 7 Tallinn, Estonia
090059 Saar Marilii 1619 13 Tallinn, Estonia
090060 Leis Martin 1721 19 Tallinn, Estonia
090064 Klooster Karin 1805 70 Tallinn, Estonia
090065 Nukk Erki 1618 6 Tallinn, Estonia
090066 Pajuste Renee 2539 329 Haapsalu, Estonia
090067 Virma Iisak 1788 49 Tallinn, Estonia
090068 Tänav Tõnis 1782 71 Tallinn, Estonia
090069 Savik Aki 1772 130 Tallinn, Estonia
090070 Leesmann Sten 1878 34 Tallinn, Estonia
090071 Nukk Rauno 1733 7 Tallinn, Estonia
090072 Reintal Chris 1950 32 Tallinn, Estonia
090073 Mirme Madli 2251 346 Tallinn, Estonia
090074 Hõbemägi Martin 2631 826 Tallinn, Estonia
090075 Kodasma Rasmus 1874 64 Tallinn, Estonia
090076 Russanova Kristina 1418 7 Tallinn, Estonia
090077 Salula Ain 2270 87 Tallinn, Estonia
090078 Kelk Rainer 1843 74 Tallinn, Estonia
090079 Joala Kazimir 1574 27 Tallinn, Estonia
090080 Krjukov Gerli 2126 162 Tallinn, Estonia
090081 Veelma Oskar Lui 1872 13 Tallinn, Estonia
090082 Olumets Erko 2229 534 Tallinn, Estonia
090083 Mõtlik Madli 1529 55 Tallinn, Estonia
090084 Põhjakas Tuuli 1530 23 Tallinn, Estonia
090085 Lillemaa Argo 2135 436 Tallinn, Estonia
090086 Lemmik Claus 1646 35 Tallinn, Estonia
090087 Tulik Marie 1789 17 Parksepa, Estonia
090088 Ruuda Reiko-Gregor 1672 17 Parksepa, Estonia
090089 Andrejev Hedvig 1659 16 Parksepa, Estonia
090090 Süüden Markus 1658 11 Parksepa, Estonia
090091 Tammiste Igor 1623 9 Kohtla-Nõmme, Estonia
090092 Audo Taavi 1615 9 Parksepa, Estonia
090093 Vaher Liisbet 1592 15 Parksepa, Estonia
090094 Kängsepp Kristjan 1423 11 Kohtla-Nõmme, Estonia
090095 Tammiste Artur 1423 11 Kohtla-Nõmme, Estonia
090096 Jõgi Pille 1301 39 Haapsalu, Estonia
090097 Treialt Chrislyn 1225 10 Haapsalu, Estonia
090098 Nerman Martin 1567 12 Haapsalu, Estonia
090099 Vunk Tiit 2090 60 Suure-Jaani, Estonia
090100 Ostra Gitta 1551 19 Viljandi, Estonia
090101 Nõmm Liina 1867 112 Tallinn, Estonia
090102 Plado Stefan 1761 9 Tallinn, Estonia
090103 Oblikas Argo 1949 7 Paldiski, Estonia
090104 Uibos Raido 1813 7 Põlva, Estonia
090105 Urgand Kertu 1773 7 Põlva, Estonia
090106 Jürman Kristiina 1741 14 Tallinn, Estonia
090107 Kuusk Andres 2062 11 Tartu, Estonia
090108 Naurits Kai 1816 6 Järvakandi, Estonia
090109 Küling Karl 1853 14 Saue, Estonia
090110 Reinik Liise-Marie 2083 118 Tallinn, Estonia
090113 Mesila Villem 2688 574 Tallinn, Estonia
090114 Kook Kätlin 1842 16 Tallinn, Estonia
090115 Holtsman Kris 2045 321 Tallinn, Estonia
090116 Kolk Kuno 2277 608 Tallinn, Estonia
090117 Staub Rain 1908 62 Tallinn, Estonia
090118 Rahumägi Brenet 2366 576 Tallinn, Estonia
090119 Reimann Margus 1645 16 Tallinn, Estonia
090120 Narva Mai 2140 133 Tallinn, Estonia
090121 Piik Sander 2259 457 Tallinn, Estonia
090122 Tiivel Tuuli 2064 246 Tallinn, Estonia
090123 Tannebaum Rasmus 1903 34 Tallinn, Estonia
090124 Narva Mart 2200 289 Tallinn, Estonia
090125 Kallikorm Kevin Kaido 2019 229 Tallinn, Estonia
090126 Tiivel Siim 1958 222 Tallinn, Estonia
090127 Moor Karl-Mattias 2243 507 Tallinn, Estonia
090128 Nurk Paul 1667 12 Tallinn, Estonia
090129 Heidmets Mark 2000 283 Tallinn, Estonia
090130 Viljamaa Ingvar 2052 39 Tallinn, Estonia
090131 Kolk Paul 2205 44 Kuressaare, Estonia
090132 Kolk Mari 1847 194 Kuressaare, Estonia
090133 Murumaa Magnus 2053 278 Kuusalu, Estonia
090134 Murumaa Mathias 1833 189 Kuusalu, Estonia
090135 Ikla Markus 2313 498 Tallinn, Estonia
090136 Reimand Hanna-Kai 2086 199 Tallinn, Estonia
090137 Sonist Siim Artur 1767 42 Saue, Estonia
090138 Rumberg Kaarel 1859 6 Tallinn, Estonia
090139 Tornberg Everly 1792 8 Tallinn, Estonia
090140 Jõgimaa Carmen 1837 97 Tallinn, Estonia
090141 Tamm Kristjan 1721 6 Tallinn, Estonia
090142 Muugamae Eric 1962 127 Tallinn, Estonia
090143 Lõhmus Kristofer 2327 413 Tallinn, Estonia
090144 Kurgpold Reigo 1795 42 Laitse, Estonia
090145 Pozderova Elina 2019 46 Paldiski, Estonia
090146 Budanov Maksim 1642 7 Tallinn, Estonia
090147 Topkin Georg-Romet 2665 505 Tallinn, Estonia
090148 Pärjasaar Elerin 1897 115 Tallinn, Estonia
090149 Kiis Katriin 1743 13 Tallinn, Estonia
090150 Kilk Oliver 1967 57 Tallinn, Estonia
090151 Kiviberg Emma-Lotta 1596 25 Tallinn, Estonia
090152 Ilu Silvia 1560 14 Tallinn, Estonia
090153 Orlov Denis 2183 164 Tallinn, Estonia
090154 Pukk Oskar 1843 253 Tallinn, Estonia
090155 Koni Kirke 2187 299 Tallinn, Estonia
090156 Raag Ardi 2290 214 Tallinn, Estonia
090157 Kõlar Karl-Ustav 2307 202 Tallinn, Estonia
090158 Salei Anette 1794 2 Tabasalu, Estonia
090159 Kaljumae Kristina Katarina 1737 29 Tallinn, Estonia
090160 Vaina Birgit 1572 6 Paldiski, Estonia
090161 Örd Laura 1657 90 Tallinn, Estonia
090162 Laur Ingel 1555 44 Tallinn, Estonia
090163 Berg Brigite-Christine 1774 7 Tallinn, Estonia
090164 Torga Oskar 1843 1 Tallinn, Estonia
090165 Murro Ketlin 1723 26 Tallinn, Estonia
090166 Mäns Oskar 1728 7 Tallinn, Estonia
090175 Pirn Rainer 1722 31 Tallinn, Estonia
090176 Turu Margot 1619 2 Tallinn, Estonia
090177 Varind Taavi 1609 37 Tallinn, Estonia
090178 Narva Jaan Oskar 2149 180 Tallinn, Estonia
090179 Narva Regina 1674 13 Tallinn, Estonia
090180 Jakobsoo Kaspar 1554 13 Tallinn, Estonia
090181 Möller Andrus 1872 75 Tallinn, Estonia
090182 Tõnisson Trent Asso 2044 49 Tallinn, Estonia
090183 Aasav Jaak Andero 2005 29 Tallinn, Estonia
090184 Soosaar Carlos 1793 27 Tallinn, Estonia
090185 Koni Lee 1677 21 Tallinn, Estonia
090186 Pukk Martin 1850 142 Tallinn, Estonia
090187 Salumäe Rasmus 1569 6 Tallinn, Estonia
090188 Tähnas Andreas 1894 27 Tallinn, Estonia
090189 Teppart Marie 1665 2 Tallinn, Estonia
090191 Moisto Mairon 2024 187 Tallinn, Estonia
090192 Brezgin Nikita 1993 23 Viimsi, Estonia
090193 Lääne Rauno 2176 306 Tallinn, Estonia
090194 Kõlar Johan-Eerik 1736 22 Tallinn, Estonia
090195 Topkin Anna-Brigita 1794 49 Tallinn, Estonia
090196 Olmann Kullar 1728 20 Tallinn, Estonia
090197 Kõllo Liisa Maria 1627 60 Tallinn, Estonia
090198 Mumm Kristina 1948 67 Kolga, Estonia
090200 Mere Paul Johann 1766 27 Tallinn, Estonia
090203 Juht Andres 1553 8 Tallinn, Estonia
090207 Kass Mirk Silver 1735 4 Tallinn, Estonia
090210 Lääne Kristjan 1862 169 Tallinn, Estonia
090211 Kaljola Kaur 2103 102 Tallinn, Estonia
090212 Peri Karl Peeter 1973 44 Tallinn, Estonia
090213 Laanemets Emil 1937 65 Tallinn, Estonia
090214 Murumaa Mikael 1688 17 Kuusalu, Estonia
090215 Ilu Oliver 1800 66 Tallinn, Estonia
090216 Lents Sebastian 1712 29 Tallinn, Estonia
090218 Saard Sergo 1685 106 Tallinn, Estonia
090219 Kala Hans Krister 1602 32 Tallinn, Estonia
090220 Kuzmin Dmitri 1897 110 Tallinn, Estonia
090221 Nitov Melissa 1880 121 Saue, Estonia
090222 Juhani Ell 1861 1 Tallinn, Estonia
090223 Laanemets Loit 1751 1 Tallinn, Estonia
090224 Karba Karoliina 1687 10 Tartu, Estonia
090225 Tammistu Mette Anete 1483 8 Tallinn, Estonia
090226 Karba Kertu 1394 12 Tartu, Estonia
090227 Lemmik Laas 1825 33 Tallinn, Estonia
090233 Koppel Kermo 1918 9 Tallinn, Estonia
090234 Koppel Reiko 1685 6 Tallinn, Estonia
090235 Tambla Hendrik 2023 4 Tallinn, Estonia
090237 Hõbemägi Henrik 1989 6 Tallinn, Estonia
090238 Hõbemägi Gren 1978 6 Tallinn, Estonia
090239 Normak Mihkel 1801 38 Tallinn, Estonia
090240 Neimann Rainer 1897 1 Tallinn, Estonia
090241 Anijalg Andreas 1785 8 Tallinn, Estonia
090242 Sander Oskar 1723 24 Tallinn, Estonia
090243 Nitov Nils 2087 28 Saue, Estonia
090246 Kundla Oskar 1948 7 Tallinn, Estonia
090247 Härm Sofia 1785 1 Tallinn, Estonia
090248 Välli Ida-Liisa 1791 22 Tallinn, Estonia
090249 Tanissaar Mattias 1782 18 Tallinn, Estonia
090250 Kask Markus 1760 4 Tallinn, Estonia
090251 Oberle Henri 1699 6 Tallinn, Estonia
090252 Kond Jesper 1643 34 Tallinn, Estonia
090253 Kahro Henri 1659 5 Tallinn, Estonia
090254 Soodla Liisi 1658 4 Tallinn, Estonia
090255 Kuningas Lennart 1634 7 Tallinn, Estonia
090256 Ilves Rain 1609 4 Tallinn, Estonia
090257 Pukk Laura 1516 20 Tallinn, Estonia
090259 Tammaru Taavi 1907 46 Tallinn, Estonia
090260 Kaljurand Karl Lukas 1566 30 Tallinn, Estonia
090261 Meikop Karl Johann 1857 24 Tartu, Estonia
090262 Tuul Tristan Tormi 1741 45 Laagri, Estonia
090263 Murumaa Rasmus 1599 9 Tallinn, Estonia
090264 Tuul Ronan Thor 1656 44 Laagri, Estonia
090265 Peetrimägi Oskar 1706 7 Tallinn, Estonia
090266 Kütt Andreas-Gert 1724 44 Tallinn, Estonia
090267 Indre Marten 1613 7 Tallinn, Estonia
090268 Peetrimägi Kaur 1555 7 Tallinn, Estonia
090269 Maranik Mark-Erik 1434 22 Tallinn, Estonia
090270 Kivi Karol 1427 7 Tallinn, Estonia
090271 Maranik Kristina 1617 8 Tallinn, Estonia
090272 Kask Sören 1708 23 Tallinn, Estonia
090273 Veer Mihkel 1660 28 Saku, Estonia
090274 Aarna Jakob 1527 15 Tallinn, Estonia
090275 Sarv Mathias 1510 15 Tallinn, Estonia
090276 Albo Iris Amelii 1628 8 ?, Estonia
090277 Pärnamaa Artur 1622 8 ?, Estonia
090278 Hirve Jonathan 1431 8 ?, Estonia
100001 Na Wei 1906 19 Beijing, China
100002 Deng Jinghui 2118 17 Beijing, China
100003 Du Yu 1810 8 Beijing, China
100004 Zhang Jinyu 2337 81 Beijing, China
100005 Yin Licheng 2613 205 Beijing, China
100006 Shao Xiaodong 2279 23 Beijing, China
100007 Li Dong 2077 20 Beijing, China
100008 Yu Jingping 2291 24 Beijing, China
100009 Xin Jiquan 1986 9 Beijing, China
100010 Su Liang 1975 9 Beijing, China
100011 Lu Yao 1982 10 Beijing, China
100012 Chen Wei 2355 115 Beijing, China
100013 Liu Tong 2218 39 Beijing, China
100014 Yao Jinrui 2335 49 Beijing, China
100015 Hu Xi 2286 176 Beijing, China
100016 Lin Jing 1835 1 Beijing, China
100018 Zhao Kai 2185 17 Shanghai, China
100019 Guan Jixian 2054 14 Beijing, China
100020 Gu Wei 2483 224 Shanghai, China
100021 Zhang Zhiqiang 2023 9 Shanghai, China
100022 Yu Zhenlin 2178 45 Zhenjiang, China
100023 Zhu Zhaoyun 2218 65 Zhenjiang, China
100024 Hu Lize 1769 9 Hubei Prov., China
100025 Wang Zi 2150 15 Beijing, China
100026 Li Hongbin 2525 91 Shanghai, China
100027 Ge Lingfeng 2691 328 Shanghai, China
100028 Gong Muzhou 2145 9 Beijing, China
100029 Xiao Di 2192 28 Beijing, China
100030 Chen Pincai 2037 18 Zhejiang Prov., China
100031 Bao Haibin 1796 9 Zhenjiang, China
100032 Wu Hao 2640 86 Beijing, China
100033 Li Ruifan 2432 18 Beijing, China
100034 Xu Lei 2158 9 Beijing, China
100035 Liu Chong 2195 21 ?, China
100036 Wang Wei 1895 9 ?, China
100037 Cui Yue 2134 23 Beijing, China
100038 Tian Yifang 2248 9 Shanghai, China
100039 Ye Sen 2068 9 Shanghai, China
100040 Hou Jun 2200 77 Zhenjiang, China
100041 Zhu Jianfeng 2693 412 Shanghai, China
100042 Chen Lin 2480 66 Zhejiang Prov., China
100043 Xue Wenxi 2513 220 Shanghai, China
100044 Zhuo Miaojun 2474 65 Hangzhou, China
100045 Chen Wenxia 2378 30 Shanghai, China
100046 Cai Lijie 2411 76 Shanghai, China
100047 Zhu Xiangru 2361 72 Hangzhou, China
100048 Ge Chongyu 2025 82 Shanghai, China
100049 Dong Weiwei 2115 16 ?, China
100050 Sha Han 2167 16 Shanghai, China
100051 Tao Lei 2151 16 Anhui Prov., China
100052 Zhang Yifeng 2707 297 Shanghai, China
100053 Xu Bin 2214 78 Shanghai, China
100054 Pan Chengming 2106 7 ?, China
100055 Chen Dengming 2073 7 ?, China
100056 Zhou Zhongchao 2063 24 Shanghai, China
100057 Zhu Jie 2053 16 Zhejiang Prov., China
100058 Sheng Yunfeng 2034 25 Jiangsu Prov., China
100059 Huang Dong 2021 7 ?, China
100060 Gu Gongbo 2126 32 ?, China
100061 Huang Ronghua 2006 16 ?, China
100062 Xing Zaipeng 1944 14 ?, China
100063 Chen Rongwang 1941 16 ?, China
100064 Gu Wanqing 2203 49 Shanghai, China
100065 Chen Haibo 1886 7 ?, China
100066 Sun Yixie 1845 7 ?, China
100067 Wu Di 2702 347 Fushun, China
100068 Yu Manjiang 2502 52 Shanghai, China
100069 Cao Dong 2728 609 Beijing, China
100070 Zou Ruzhi 2296 9 Chongqing, China
100071 Zhao Jingjing 2293 12 Beijing, China
100072 Lan Yang 2295 30 Zhenjiang, China
100073 Ai Xianping 2696 220 Hubei Prov., China
100074 Mei Fan 2794 469 Wuhan, China
100075 Tang Chenjun 2210 9 Shanghai, China
100076 Zhou Keding 2496 104 Hubei Prov., China
100077 Wang Di 2176 9 Tianjin, China
100078 Zhang Lijun 2122 9 Shanghai, China
100079 Hua Tao 2217 23 Beijing, China
100080 Fang Yixia 2015 40 Fushun, China
100081 Zhang Maolong 2055 9 Beijing, China
100082 Wang Tengfei 2054 31 Tieling, China
100083 Yang Meng 2039 9 Beijing, China
100084 Yang Jun 2019 9 Beijing, China
100085 Song Xian 2021 16 Beijing, China
100086 Yang Pengfei 1992 8 Beijing, China
100087 Gu Wenyi 2077 42 Tianjin, China
100088 Zhang Feichi 1996 7 ?, China
100089 Wang Meng 1993 7 Beijing, China
100090 Zhang Chao 1978 9 Beijing, China
100091 Song Xiaolei 1976 9 Beijing, China
100092 Ren Jianfeng 1980 17 Xinjiang A.R., China
100093 Xiong Rui 1953 9 Chongqing, China
100094 Yang Chunyan 1948 16 Qinhuangdao, China
100095 Yang Lixin 1940 8 Beijing, China
100096 Zhou Di 1924 8 Beijing, China
100097 Cheng Yongxu 1919 18 Heilongjiang Prov., China
100098 Jin Lu 1920 7 ?, China
100099 Guo Siqi 1909 7 Beijing, China
100100 Ren Jie 1905 7 Beijing, China
100101 Feng Yang 1899 9 Liaoning Prov., China
100102 Chen Ge 2088 39 Hunan Prov., China
100103 Tian Hanfa 2158 160 Beijing, China
100104 Wang Zhimou 1855 18 Hebei Prov., China
100105 Liu He 1852 8 Hebei Prov., China
100106 Ma Zhenqing 1846 9 Beijing, China
100107 Dong Wei 1844 9 Hebei Prov., China
100108 Liu Yuanyuan 1849 7 ?, China
100109 Wang Xuechun 1847 7 Beijing, China
100110 Zou Yun 1927 14 Beijing, China
100111 Wang Hao 1814 9 Beijing, China
100112 Ma Shiwei 1750 86 Beijing, China
100113 Liu Zhen 1775 7 Beijing, China
100114 Fu Jinghua 1723 18 Chengdu, China
100115 Sun Lianyu 1754 7 ?, China
100116 Zhang Yuyang 1750 6 ?, China
100117 Yang Weiguang 1623 33 Guangdong Prov., China
100118 Han Guowu 1708 9 Beijing, China
100119 Wang Shaoyuan 1713 7 Beijing, China
100120 Xu Xin 1691 7 Beijing, China
100121 Li Ruodi 1676 6 ?, China
100122 Yue Wei 1568 9 Beijing, China
100123 Kuang Yuanzhi 1453 7 ?, China
100124 Ma Bo 1443 7 Tianjin, China
100131 Jiang Yizhao 2173 9 Beijing, China
100132 Shi Xiaolin 2511 70 Beijing, China
100133 Liu Xiangjun 1881 9 Heilongjiang Prov., China
100134 Yang Qingchuan 1857 9 Tianjin, China
100135 Ni Chengwei 1700 9 Tianjin, China
100136 Miao Yuhong 2175 15 ?, China
100137 Jin Hong 1756 7 Beijing, China
100138 Wu Jie 2343 27 Shanghai, China
100139 Wang Ying 2182 9 Shanghai, China
100140 Shen Yi 2109 62 Shanghai, China
100141 Zhou Biao 1892 1 Shanghai, China
100143 Fan Xingcen 2512 137 Shanghai, China
100144 Huang Shengming 2806 323 Chengdu, China
100145 Gong Sheng 2622 116 Jiangxi Prov., China
100146 Ren Jihang 2325 63 Chengdu, China
100147 Wang Rongsheng 2201 18 ?, China
100148 Shen Jinfeng 2122 9 ?, China
100149 Li Yiyun 2115 9 ?, China
100150 Lin Shan 2155 16 Beijing, China
100151 Fu Liang 2423 124 Jiangsu Prov., China
100152 Wu Bo 2083 51 Shenzhen, China
100153 Li Qiang 2147 26 Zhejiang Prov., China
100154 Chen Xiyou 2023 9 ?, China
100155 Cao Xuehai 1996 9 ?, China
100156 Wang Xiaomin 1972 9 ?, China
100157 Lin Xi 1893 18 ?, China
100158 Hong Hui 1826 18 Shanghai, China
100159 Shen Jie 1934 18 Henan Prov., China
100160 Zhang Weiguo 1795 9 ?, China
100161 Li Dan 1762 9 ?, China
100162 Zhu Xianfeng 1642 5 ?, China
100163 Du Wei 1593 5 ?, China
100164 Chen Chi 1588 5 ?, China
100165 Du Kuan 1744 2 ?, China
100166 Gao Junhong 1440 6 ?, China
100167 Tao Junfeng 1873 7 Shanghai, China
100168 Feng Huasheng 2231 10 Beijing, China
100169 Qiu Yunfei 2453 187 Beijing, China
100170 Hu Yu 2438 32 Beijing, China
100171 Yu Hao 2311 19 Shanghai, China
100172 Liang Dawei 2281 79 Beijing, China
100173 Chen Xin 2554 290 Chengdu, China
100174 Wen Bo 2169 9 Jiangxi Prov., China
100175 Huo Jiuxu 2485 199 Henan Prov., China
100176 Hou Xinyuan 2240 30 Shanghai, China
100177 Huang Yingying 2002 9 ?, China
100178 Xu Weiliang 1962 9 ?, China
100179 Li Xufeng 1914 16 Shanghai, China
100180 Wu Shanshan 1802 9 ?, China
100186 Huang Yufeng 2554 136 Shanghai, China
100187 Ding Jiong 2235 33 Shanghai, China
100188 Gu Jichun 2332 34 Shanghai, China
100189 Luo Jinwei 2115 19 Shanghai, China
100190 Zhao Jiadong 2047 22 Shanghai, China
100191 Luo Yu 2049 7 Shanghai, China
100192 Jiang Yinkun 1940 29 Shanghai, China
100193 Feng Jiechu 1594 6 Shanghai, China
100194 Wei Jiaxing 2147 2 Haining, China
100195 Yu Jiajun 1896 1 Haining, China
100196 Wang Tao 1868 1 Haining, China
100197 Xing Chentao 1868 1 Haining, China
100198 Yang Zhijiang 1863 2 Haining, China
100199 Zhao Sunchao 1865 2 Haining, China
100200 Xu Tao 1851 4 Haining, China
100201 Zhu Jiachen 1825 3 Haining, China
100202 Feng Weicheng 1804 3 Haining, China
100204 Zhang Cheng 2452 26 Beijing, China
100205 Duan Ran 2358 38 Yunnan Prov., China
100206 Wang Shuo 2343 88 Beijing, China
100207 Huang Xiuyi 2168 52 Beijing, China
100208 Xu Jiaqi 2490 118 Qinhuangdao, China
100209 Wu Yan 2095 13 Yunnan Prov., China
100210 Cui Bin 2045 11 Beijing, China
100211 Hao Shuai 1976 7 ?, China
100212 Zhang Mengsen 1979 7 Beijing, China
100213 Zhang Yanlin 1951 7 ?, China
100214 Liu Zhao 2126 72 Qinhuangdao, China
100215 Zhang Zhong 1920 6 Beijing, China
100216 Zhao Zixuan 1903 7 ?, China
100217 Chen Naitong 1874 7 ?, China
100218 Zhao Jingyi 1874 7 ?, China
100219 He Yingwen 1845 8 Beijing, China
100220 Chen Han 1832 6 Heilongjiang Prov., China
100221 An Siyuan 1854 24 Qinhuangdao, China
100222 Zhu Liwei 1773 23 Beijing, China
100223 Yang Zhifan 1822 6 Beijing, China
100224 Xie Jianda 1721 7 ?, China
100225 Sun Yizhou 1716 7 ?, China
100226 Wang Xuan 1743 46 Beijing, China
100227 Tian Feng 2081 3 Beijing, China
100228 Sheng Hong'an 2119 19 Beijing, China
100229 Wang Zehan 1888 1 Beijing, China
100230 Lu Hai 2770 309 Guangxi A.R., China
100231 Lan Zhiren 2558 365 Sichuan Prov., China
100232 Fan Yimo 2348 5 Tianjin, China
100233 Rao Zhaoping 2318 5 Tianjin, China
100234 Yi Haili 2363 25 Tianjin, China
100235 Li Fei 2309 22 Tianjin, China
100236 Nie Miao 2499 34 Chengdu, China
100237 Sui Yunliang 2177 12 Tianjin, China
100238 Yang Yanxi 2909 205 Tangshan, China
100239 Ye Dong 2135 9 Beijing, China
100240 Lu Qinfeng 2111 2 Zhejiang Prov., China
100241 Jiang Siyu 2054 37 Zhejiang Prov., China
100242 Xie Jun 2282 32 Hunan Prov., China
100243 Wei Qiang 2368 44 Tianjin, China
100244 Yuan Jinfeng 2099 26 Anshan, China
100245 Wang Xiangdong 2037 9 Hebei Prov., China
100246 Zhang Chi 2157 19 Beijing, China
100247 Zhu Xiaoqin 1941 22 Zhejiang Prov., China
100248 Zhang Xiaoyu 1960 1 Jiangsu Prov., China
100249 Yang Jianrui 2031 13 Hebei Prov., China
100250 Cheng Shunhong 1932 10 Chengdu, China
100251 Qiu Baoyi 1911 4 Tianjin, China
100252 Wu Yiquan 1901 17 Tianjin, China
100253 Tong Zhuonan 1964 40 Tieling, China
100254 Wang Jin 1871 1 Beijing, China
100255 Liu Tianzi 1869 2 Tieling, China
100256 Yang Ke 1859 1 Beijing, China
100257 Chen Xin 1834 1 Tianjin, China
100258 Liu Liang 1821 1 Tianjin, China
100259 Zheng Qiu 1695 3 Hebei Prov., China
100260 Yu Gang 1808 2 Hubei Prov., China
100261 Peng Cheng 1796 2 Beijing, China
100262 Guan Dongjian 1771 19 Hebei Prov., China
100263 Zheng Weinan 2483 89 Shanghai, China
100264 Wu Kai 2232 30 Shanghai, China
100265 Yi Yishen 1933 24 Shanghai, China
100266 Li Jie 1967 78 Tianjin, China
100267 Zhu Kai 2567 66 Guangzhou, China
100270 Li Yi 2819 183 Beijing, China
100271 Dai Xiaohan 2673 147 Xiamen, China
100272 Tan Xinlin 2456 105 Hunan Prov., China
100273 Wang Haotian 2417 9 Yunnan Prov., China
100274 Huang Liqin 2699 257 Guangzhou, China
100275 Du Weipeng 2394 51 Shaanxi Prov., China
100276 He Qifa 2542 267 Guangdong Prov., China
100277 Chen Chao 2354 28 Hunan Prov., China
100278 Qiu Weifu 2231 18 Liuzhou, China
100279 Xi Zhenyang 2609 261 Jiangsu Prov., China
100280 Xie Lei 2227 9 Beijing, China
100281 Chen Tao 2269 32 Henan Prov., China
100282 Deng Dezhi 2186 9 Tianjin, China
100283 Wang Haibo 2297 40 Henan Prov., China
100284 Chen Liang 2220 43 Shaanxi Prov., China
100285 Song Zhenwei 2162 20 Tianjin, China
100286 Yang Liu 2163 17 Chengdu, China
100287 Zou Weihua 2138 9 Hunan Prov., China
100288 Yue Yangyang 2132 9 Henan Prov., China
100289 Xu Bai 2123 9 Jiangsu Prov., China
100290 Li Dong 2497 50 Chengdu, China
100291 Lyu Caichao 2101 18 Fushun, China
100292 Zhao Yue 2140 12 Tianjin, China
100293 Huang Ming 2310 17 Tianjin, China
100294 He Jun 2090 9 Hunan Prov., China
100295 Han Shuai 2443 16 Harbin, China
100296 Cui Bingxin 2058 9 Tianjin, China
100297 Wang Sihai 2053 9 Henan Prov., China
100298 Wang Hongjun 1959 16 Tianjin, China
100299 Fu Ran 2016 9 Qinhuangdao, China
100300 He Qian 2086 59 Hunan Prov., China
100301 Chen Yuyin 2005 8 Henan Prov., China
100302 Mu Hongyuan 2021 13 Tianjin, China
100303 Jin Bo 1975 24 Tianjin, China
100304 Liu Yongsheng 1996 9 Tianjin, China
100305 Liu Ying 1990 9 Tianjin, China
100306 Wang Lin 2024 13 Tianjin, China
100307 Shen Zan 1983 39 Beijing, China
100308 Zhao Yutong 1896 9 Beijing, China
100309 Yu Liang 1895 9 Tianjin, China
100310 Wang Chen 1989 36 Beijing, China
100311 Qi Xiaodong 1920 20 Shandong Prov., China
100312 Liu Xin 1885 9 Henan Prov., China
100313 Lu Pengfei 1852 11 Chengdu, China
100314 Xu Liangliang 1867 9 Qinhuangdao, China
100315 Li Qi 1845 1 Heilongjiang Prov., China
100316 Kang Yan 1907 33 Jiangsu Prov., China
100317 Ning Anwen 1832 9 Shenyang, China
100318 Li Dezheng 1822 9 Jilin Prov., China
100319 He Yuzhao 1795 9 Hunan Prov., China
100320 Liao Xingyu 1742 9 Beijing, China
100321 Li Lei 2438 47 Zhejiang Prov., China
100322 Wang Yelin 2410 238 Nanjing, China
100323 Bao Chunzhi 2011 9 ?, China
100324 Mao Yili 1745 9 ?, China
100325 Li Peng 2269 67 Beijing, China
100326 Ye Dongning 2047 40 Beijing, China
100327 Wu Gang 2164 29 Beijing, China
100328 Zhang Hongmei 2124 133 Beijing, China
100330 Gu Weiguo 2048 1 Shanghai, China
100331 Zeng Yangfeng 2301 53 Beijing, China
100332 Li Tao 2103 59 Beijing, China
100333 Zhang Yu 2136 37 Beijing, China
100334 Liu Chao 2049 17 Beijing, China
100335 Zhang Junjie 1991 19 Beijing, China
100336 Tang Jia 1979 4 Beijing, China
100337 Tong Mingyu 1932 43 Beijing, China
100338 Li Liang 1871 22 Beijing, China
100339 Sun Yuhang 1819 8 Beijing, China
100340 Zhang Dong 1858 39 Beijing, China
100341 Qi Ji 1805 7 Beijing, China
100342 Sun Lijing 1909 55 Beijing, China
100343 Zhang Tieliang 1811 53 Beijing, China
100344 Chu Biao 1787 9 Beijing, China
100345 Li Ning 1726 19 Beijing, China
100346 Guo Chengri 1724 8 Beijing, China
100347 Tian Xinyu 1706 19 Beijing, China
100348 Du Xuejiao 1692 13 Beijing, China
100349 Zhang Chen 1681 11 Beijing, China
100350 Duan Jiangpeng 1632 11 Beijing, China
100351 Huo Kui 1700 42 Beijing, China
100352 Hu Runyu 1618 3 Beijing, China
100353 Chen Jing 2663 257 Jiangsu Prov., China
100354 Qi Guan 2758 350 Qiqihar, China
100355 Xie Weixiang 2638 211 Yangzhou, China
100356 Wang Youzhi 2366 48 Hefei, China
100357 Yin Tong 2511 70 Beijing, China
100358 Yan Hao 2108 24 Hebei Prov., China
100359 Zhang Nan 2042 59 Tianjin, China
100360 Zhai Liye 1999 4 ?, China
100361 Luo Hongfei 2060 17 Tieling, China
100362 Liu Hao 2045 3 Hebei Prov., China
100363 Sun Qian 1998 71 Tianjin, China
100364 Chen Zhu 2286 17 Anhui Prov., China
100365 Jing Weijun 2024 13 ?, China
100366 Mu Rui 2008 4 ?, China
100367 Zhao Jia 2004 3 ?, China
100368 Zheng Yong 1997 5 ?, China
100369 Liu Yang 2001 12 Hebei Prov., China
100370 Wang Kaikai 1990 4 ?, China
100371 An Jiayi 1972 2 ?, China
100372 Zheng Xuyang 1947 4 ?, China
100373 Wang Zhaoqiang 1945 4 ?, China
100374 Ma Shaohong 1908 3 ?, China
100375 Li Yonggang 1895 4 ?, China
100376 Wu Chengyan 1889 1 ?, China
100377 Wang Liqun 1881 5 ?, China
100378 Chen Jiashi 1878 1 ?, China
100379 Zhang Xiaowei 1868 2 Anhui Prov., China
100380 Bai Xin 1860 3 ?, China
100381 Zhao Min 1879 6 Jiangsu Prov., China
100382 Zhang Shaohe 1849 4 Baoding, China
100383 Zhang Zexiao 1834 11 ?, China
100384 Feng Lizi 1842 3 ?, China
100385 Zhang Ruiting 1833 2 ?, China
100386 Guo Rui 1808 3 ?, China
100387 Chen Qing 1794 1 ?, China
100388 Yang Yimeng 2293 60 Qinhuangdao, China
100389 Dong Jiayu 1726 3 ?, China
100390 Zhou Jiaqi 1720 2 ?, China
100391 Li Meng 1712 3 ?, China
100392 Mu Shuai 1704 4 ?, China
100393 Du Ciyuan 1644 3 ?, China
100394 Jiang Qiwen 2752 343 Guangdong Prov., China
100395 Yu Yajun 2377 324 Liaoning Prov., China
100396 Dai Ruzhou 2205 8 Jiangsu Prov., China
100397 Jin Hongli 2484 89 Liaoning Prov., China
100398 Feng Xiaofeng 2361 61 Shandong Prov., China
100399 Zhang Zhongyuan 2040 60 Tianjin, China
100400 Li Jie 2273 90 Shanghai, China
100401 Ding Peilong 2067 15 Shanghai, China
100402 Feng Tengjiao 2004 8 Hebei Prov., China
100403 Guo Haisen 2228 50 Hefei, China
100404 Wang Haiping 2004 19 Shaanxi Prov., China
100405 Wang Xiao 1968 24 Beijing, China
100406 Zhang Shichao 2187 25 Hebei Prov., China
100407 Wang Cuicui 1936 7 ?, China
100408 Guo Yunhuan 1934 8 ?, China
100409 Zhao Baoyu 1911 8 Heilongjiang Prov., China
100410 Liu Leining 1900 8 ?, China
100411 Zheng Sijia 1896 7 ?, China
100412 Wei Jiangyan 1866 8 ?, China
100413 Yin Yanjing 1854 9 ?, China
100414 Xia Zhendong 1839 7 ?, China
100415 Guo Xinlu 1889 48 Qinhuangdao, China
100416 Li Depeng 1753 8 Hebei Prov., China
100417 Wang Xuejiao 1711 9 ?, China
100418 Liu Xue 1697 9 ?, China
100419 Zhang Fangfang 1673 8 Qinhuangdao, China
100420 Zhou Jiashuo 1640 7 ?, China
100421 Zhang Yuanyuan 1631 8 ?, China
100422 Hao Xinwu 1614 5 Shijiazhuang, China
100423 Wang Lili 1608 8 ?, China
100424 Qiu Kun 1590 5 Shijiazhuang, China
100425 Xu Xiaotong 1549 7 Hebei Prov., China
100426 Sun Yuanyuan 1524 8 ?, China
100431 Liu Chao 2465 169 Chengdu, China
100432 Xie Zengzhong 2370 80 Xiamen, China
100433 Wu Xiaoning 2237 48 Beijing, China
100434 Liu Xun 2430 347 Hubei Prov., China
100435 Long Zifeng 2066 11 Guangzhou, China
100436 Guo Feng 1996 9 Jiangsu Prov., China
100437 Xu Yongwei 1944 3 Haining, China
100438 Zhao Ning 1895 1 ?, China
100439 Song Yuting 1731 2 Handan, China
100440 Guo Xin 1706 3 ?, China
100441 Chen Zihao 2497 30 Shandong Prov., China
100442 Wang Qingqing 2628 471 Wuhan, China
100443 Huang Diandian 2179 10 Guangdong Prov., China
100444 Yuan Yingbing 1829 1 ?, China
100445 He Jiabei 1688 20 Ningbo, China
100446 Huang Qiongying 2490 121 Hubei Prov., China
100447 Zhou Yang 1908 32 Yunnan Prov., China
100448 Huang Jianguang 2582 108 Guangxi A.R., China
100449 Li Yang 2102 22 Beijing, China
100450 He Yaowen 2264 33 Shanghai, China
100451 Tao Jun 2023 5 ?, China
100452 Wang Qian 1977 6 ?, China
100453 Gu Xianrui 1973 6 ?, China
100454 Song Shuang 1936 16 Guangxi A.R., China
100455 Yang Na 2060 55 Baoding, China
100456 Liu Junjie 1820 6 ?, China
100457 Wang Zhiquan 1778 17 Gansu Prov., China
100458 Wu Minghao 1779 6 ?, China
100459 An Xiaoyu 1726 3 ?, China
100460 Hua Xia 1654 17 Gansu Prov., China
100461 Zhuang Min 1623 6 ?, China
100462 Lin Jinshun 2510 38 Xiamen, China
100463 Li Xinpeng 2398 11 Chengdu, China
100464 Zhao Yongming 2290 20 Guangxi A.R., China
100465 Zeng Tianlei 2233 11 Guangxi A.R., China
100466 Wu Baogang 2142 43 Jiangsu Prov., China
100467 Xu Lingqin 2256 67 Zhejiang Prov., China
100468 Zhou Guangle 2214 18 Zhejiang Prov., China
100469 Wu Kan 2030 58 Fuzhou, China
100470 Li Haorong 2095 29 Chongqing, China
100471 Lin Zhitong 2118 13 Shandong Prov., China
100472 Wu Sha 2110 19 Yunnan Prov., China
100473 Liu Jingliang 2147 58 Yunnan Prov., China
100474 Zhang Le 2202 48 Shandong Prov., China
100475 Wang Qichao 2447 123 Harbin, China
100476 Nie Zikai 2065 11 Xinjiang A.R., China
100477 Yu Qunqiu 2278 33 Zhejiang Prov., China
100478 Shi Ling 2327 22 Chongqing, China
100479 Liu Hongping 2210 59 Shaanxi Prov., China
100480 Lyu Yufeng 2017 11 Gansu Prov., China
100481 Li Shizhen 2006 27 Shanghai, China
100482 Wang Qian 2230 49 Chongqing, China
100483 Huang Huiwen 1971 11 Guangxi A.R., China
100484 Cao Hongping 1972 11 Heilongjiang Prov., China
100485 Gu Yanping 1976 13 Shanghai, China
100486 Zeng Fang 2146 55 Hunan Prov., China
100487 Zhang Chunxia 1816 24 Henan Prov., China
100488 Qi Guangwei 1815 24 Shaanxi Prov., China
100489 Zhang Jianye 2349 44 Shanghai, China
100490 Qiu Deming 1924 11 Chongqing, China
100491 Li Liying 1891 18 Xiamen, China
100492 Sun Jiahong 2240 60 Zhejiang Prov., China
100493 Lan Yongkang 1918 11 Shaanxi Prov., China
100494 Gu Xiaoguang 1895 11 Yunnan Prov., China
100495 Yang Haolin 1889 1 ?, China
100496 Jiang Min 1837 12 Chongqing, China
100497 Zeng Yijiang 1969 24 Inner Mongolia A.R., China
100498 Yang Wenjun 1632 17 Jilin Prov., China
100499 Yi Lizhou 1720 18 Hunan Prov., China
100500 Wang Ciyu 1708 11 Ningbo, China
100501 Shi Weiping 1590 18 Yunnan Prov., China
100502 Li Zhiyu 1513 10 Ningbo, China
100503 Zhao Guihai 1491 11 Qingdao, China
100504 Liu Yang 1903 7 Beijing, China
100513 Qian Kun 2580 139 Shanghai, China
100515 Yang Bin 2291 10 Jiangsu Prov., China
100516 Xie Cun 2496 56 Beijing, China
100517 He Qiqiang 2296 17 Guangzhou, China
100518 Hong Shiguang 2453 48 Jiangxi Prov., China
100519 Wu Zhiqin 2447 261 Suzhou, Jiangsu, China
100520 Zhang Zhen 2114 7 ?, China
100521 Shi Yutong 2077 60 Harbin, China
100522 Xu Kun 1895 1 ?, China
100523 Wang Chengrong 1895 1 ?, China
100524 Zeng Sigeng 1882 1 Shantou, China
100525 Liang Xiao 1879 1 Hebei Prov., China
100526 Zhao Fangkai 1875 1 ?, China
100527 Pan Jun 1869 1 ?, China
100528 Xu Dan 1858 1 Jiangsu Prov., China
100529 Yu Lanqin 1858 1 ?, China
100530 Ren Yijiang 1840 1 Shandong Prov., China
100531 Dong Hang 1840 1 Hubei Prov., China
100532 Kong Peng 1840 1 ?, China
100533 Chen Peng 1840 1 Heilongjiang Prov., China
100534 Lin Yazhi 1843 1 Hubei Prov., China
100535 Zhao Hui 1833 2 ?, China
100536 Huang Danlin 2026 17 Harbin, China
100537 Chen Jiawei 1766 7 Shanghai, China
100538 Xu Guochang 2265 9 Zhejiang Prov., China
100539 Pan Zhongliang 2239 19 Shanghai, China
100540 Lin Yue 2281 25 Shanghai, China
100541 Dai Yuxuan 2210 35 Shanghai, China
100542 Lu Xianyao 2093 7 Zhejiang Prov., China
100543 Wang Junbo 2082 29 Shanghai, China
100544 Luo Zheng 2050 7 Shanghai, China
100545 Zhang Jiguo 2309 217 Taizhou, Zhejiang, China
100546 Cao Hong 2054 17 Shanghai, China
100547 Zheng Yining 2335 76 Ningbo, China
100548 Tan Zhifeng 2008 7 Shanghai, China
100549 Liang Wei 1953 14 Shanghai, China
100550 Yang Aiguo 1932 6 Shanghai, China
100551 Xie Yuchen 1902 15 Shanghai, China
100552 He Cheng 1857 5 Shanghai, China
100553 Gao Jinhui 1827 7 Shanghai, China
100554 Yang Le 1819 5 Shanghai, China
100555 Shi Jianfeng 1820 2 Shanghai, China
100556 Li Ang 1810 3 Shanghai, China
100557 Yang Wu 1806 6 Shanghai, China
100558 Yin Jia 1785 7 Shanghai, China
100559 Wang Ciyu 1651 6 Ningbo, China
100560 Zhang Dianqiang 1639 3 Shanghai, China
100561 Lu Shenjie 1642 15 Shanghai, China
100564 Cai Zhengang 1896 1 ?, China
100565 Huang Jun 1896 1 ?, China
100566 Jiang Xiaohua 2295 32 Shanghai, China
100567 Zhang Cai 2315 25 ?, China
100568 Shi Weixin 2154 24 ?, China
100569 Zhuang Shujie 2135 25 Hubei Prov., China
100570 Lei Hongying 2270 56 Baoding, China
100571 Yang Bo 2037 28 Chongqing, China
100572 Zeng Feige 2055 46 Hunan Prov., China
100573 Yang Wenhao 2018 29 Chongqing, China
100574 Wu Bin 1964 18 Shandong Prov., China
100575 Wang Chunming 1993 9 ?, China
100576 Liang Zhaohui 2135 43 Guangzhou, China
100577 Song Yu 1968 34 Hebei Prov., China
100578 Du Yufei 1957 9 ?, China
100579 Kang Haining 1949 28 Hebei Prov., China
100580 Fan Jiayang 1950 36 Hebei Prov., China
100581 Zeng Bingjie 1964 28 Hunan Prov., China
100582 Wen Ming 1886 1 ?, China
100583 Wang Yejian 1859 8 ?, China
100584 Lyu Ze'an 1794 8 ?, China
100585 Zheng Xinrui 1963 41 Hebei Prov., China
100586 Yu Zhicheng 1787 9 ?, China
100587 Ren Chongyang 1764 2 ?, China
100588 Xie Junhao 1761 8 ?, China
100589 Zhao Xuan'ang 1722 8 ?, China
100590 Gao Yuan 1690 8 ?, China
100591 Gao Yazheng 1681 7 ?, China
100592 Yang Daihao 1531 17 Qinhuangdao, China
100593 Yu Jun 1500 9 ?, China
100599 Hu Jie 2136 21 Shanghai, China
100600 Yao Yujie 2375 45 Shanghai, China
100601 Zhu Tianyi 2525 211 Beijing, China
100602 Zhao Aiju 2105 15 Beijing, China
100603 Zhang Fang 1935 11 Beijing, China
100604 Luo Zihuang 1826 46 Beijing, China
100605 Jin Wenqiang 1777 2 Beijing, China
100606 Zhu Shuanglong 1645 4 Beijing, China
100607 Wang Wenshuo 1422 10 Beijing, China
100608 Wan Junhong 2549 185 Sichuan Prov., China
100609 Guo Cheng 2184 9 Chengdu, China
100610 Lu Yaojin 2138 9 Zhejiang Prov., China
100611 Xiong Yi 2087 15 Sichuan Prov., China
100612 Lin Hailian 2029 33 Fujian Prov., China
100613 Qiao Min 1960 13 Shanghai, China
100614 Sun Qilin 1913 9 Shanghai, China
100615 Lu Teng 1812 8 Zhejiang Prov., China
100616 Hu Kecheng 1796 9 Zhejiang Prov., China
100617 Wang Ning 1764 7 Zhejiang Prov., China
100618 Shi Min 1744 8 Zhejiang Prov., China
100619 Chen Kaiyan 1736 7 Zhejiang Prov., China
100620 Shen Kangjun 1687 9 Zhejiang Prov., China
100621 Chen Chuan 1662 9 Zhejiang Prov., China
100622 Wang Yang 1567 8 Zhejiang Prov., China
100623 Zhu Qinhao 1352 9 Zhejiang Prov., China
100624 Shang Long 2470 29 Shaanxi Prov., China
100625 Mei Han 2344 19 Henan Prov., China
100626 Liu Jie 2228 26 Beijing, China
100627 Liu Huajun 2246 78 Beijing, China
100628 Zou Yuqiong 2141 18 Jiangxi Prov., China
100629 Zhao Hui 2080 46 Beijing, China
100630 Cai Xinyu 2042 25 Beijing, China
100631 Yang Yancan 1887 9 ?, China
100632 Guo Furui 1774 10 ?, China
100633 Wei Zhihao 1763 17 ?, China
100634 Chen Chengbo 1437 6 ?, China
100635 Cheng Yanzhen 2382 275 Guangxi A.R., China
100636 Yang Zhaojun 2127 9 Guangxi A.R., China
100637 Chen Yulan 2100 9 Chongqing, China
100638 Yang Shusen 1965 17 Gansu Prov., China
100639 Li Shan 1976 9 Guangxi A.R., China
100640 Wang Jun 1965 8 Hainan Prov., China
100641 Deng Tao 1937 9 Yunnan Prov., China
100642 Liao Wenjun 1953 16 Guangxi A.R., China
100643 He Shaoting 1902 9 Yunnan Prov., China
100644 Xiao Zijiang 1883 8 Jiangxi Prov., China
100645 Tan Xinquan 1881 9 Gansu Prov., China
100646 Duan Hongmei 1851 8 Xinjiang A.R., China
100647 Zhang Xiaoting 2164 16 Hunan Prov., China
100648 Jiang Ping 1810 8 Anhui Prov., China
100649 Yang Wenbo 1750 8 Hainan Prov., China
100650 Qi Kui 1747 9 Henan Prov., China
100651 Wu Huishan 1731 15 Guangzhou, China
100652 Lyu Yuechan 1633 8 Yunnan Prov., China
100653 Zhang Zhijiao 1601 9 Henan Prov., China
100654 Xu Jianxin 2486 116 Beijing, China
100655 Zhao Liangjie 2270 6 Beijing, China
100656 Xu Zhilong 2141 6 Beijing, China
100657 Wang Xinwei 2042 5 Beijing, China
100658 Huang Mengdi 1959 5 Beijing, China
100659 Wu Ning 1950 6 Beijing, China
100660 Jiang Youzhe 1849 10 Beijing, China
100661 Shao Zequan 1925 16 Beijing, China
100662 Hu Jiadong 1820 5 Beijing, China
100663 Li Po 1599 5 Beijing, China
100664 Gao Junming 2425 9 Guangdong Prov., China
100665 Han Yue 2225 31 Tianjin, China
100666 Chen Zuxin 2221 9 Guangdong Prov., China
100667 He Jun 2153 9 Guangzhou, China
100668 Chen Jinghui 2111 16 Shenzhen, China
100669 Chen Zimin 2234 47 Guangdong Prov., China
100670 Zhang Yanping 2013 29 Guangdong Prov., China
100671 Liao Zhenhuan 2350 23 Shenzhen, China
100672 Wang Peng 2045 9 Sichuan Prov., China
100673 Kang Chou 2063 14 Shanghai, China
100674 Wu Shengyang 1993 9 Jiangxi Prov., China
100675 Chen Kaidi 2028 38 Guangdong Prov., China
100676 Huang Jieli 1939 7 Guangdong Prov., China
100677 Ma Xiao 1889 9 Guangdong Prov., China
100678 Jin Enze 1835 9 Guangdong Prov., China
100679 Hou Lianglang 1790 9 Guangxi A.R., China
100680 Gao Jieqi 1762 8 Guangdong Prov., China
100681 Chen Zeli 1622 9 Hunan Prov., China
100682 Kuang Xingji 1612 7 Guangdong Prov., China
100683 Peng Tusheng 1453 9 Guangdong Prov., China
100684 Liu Jie 2464 46 Tianjin, China
100685 Li Yanghui 2404 18 Jiangxi Prov., China
100686 Chen Xingda 2349 23 Fujian Prov., China
100687 Dong Chenying 2339 116 Shanghai, China
100688 Zhang Yupeng 2077 9 Harbin, China
100689 Dong Jianfei 2143 23 Guangdong Prov., China
100690 Chen Baiyan 2013 9 ?, China
100691 Zhang Weichao 2107 29 Tianjin, China
100692 Zhou Siji 1902 27 Chongqing, China
100693 Han Yu 1918 31 Tangshan, China
100694 Zhao Xiangyu 1919 9 ?, China
100695 Li Chenrong 1844 9 Hebei Prov., China
100696 Ke Han 1838 9 Wuhan, China
100697 Zhao Haixia 2005 42 Inner Mongolia A.R., China
100698 Fan Xiao 1754 9 ?, China
100699 Li Zimeng 1669 9 Qingdao, China
100700 Bao Ruijie 1665 9 Qingdao, China
100701 Zhang Bo 1753 4 Beijing, China
100703 Gao Cong 2580 60 Beijing, China
100704 Zhang Fei 1960 2 Beijing, China
100705 Sun Yunpeng 1886 4 Beijing, China
100706 Wang Sutai 1825 5 Beijing, China
100707 Zhu He 1677 3 Beijing, China
100708 He Wenfei 2016 13 Shanghai, China
100709 Xu Zhenjie 1668 6 Tianjin, China
100710 Liu Yang 2579 259 Shandong Prov., China
100711 Dong Xiaoli 2502 141 Hubei Prov., China
100712 Liao Xinyu 2288 30 Shenzhen, China
100713 He Jun 2145 7 ?, China
100714 Wang Xinhui 2156 25 Hefei, China
100715 Luo Jiamin 1969 10 Guangdong Prov., China
100716 Liu Zenan 1944 7 Beijing, China
100717 Li Jie 1905 7 ?, China
100718 Bai Ruonan 1892 17 Hebei Prov., China
100719 Song Zhenjie 1697 7 ?, China
100720 Shen Jin 2152 21 Beijing, China
100721 Guo Linfu 1946 6 Beijing, China
100722 Li Jiaxiang 1898 4 Beijing, China
100723 Wu Yufan 2044 19 Beijing, China
100724 Tang Xudong 2506 11 Shanghai, China
100725 Fan Xuanzuo 2307 32 Shanghai, China
100726 Xu Yikuan 2476 56 Zhejiang Prov., China
100727 Yuan Jiayin 2368 9 Shanghai, China
100728 Yin Zhouhao 2292 16 Shanghai, China
100729 Jin Yichan 2296 43 Zhejiang Prov., China
100730 Qiu Yujin 2286 59 Zhejiang Prov., China
100731 Huang Xinyi 2247 20 Shanghai, China
100732 Kang Tingrui 2493 91 Zhejiang Prov., China
100733 Lin Qianhao 2196 9 Shanghai, China
100734 Tao Junji 2414 65 Zhejiang Prov., China
100735 Gao Junqing 1993 11 Shanghai, China
100736 Liu Qin 2500 126 Chengdu, China
100737 Tang Li 2041 7 ?, China
100738 Wang Di 2031 13 Chongqing, China
100739 Zha Shicheng 1954 14 Chengdu, China
100740 Yue Zujiao 1990 7 ?, China
100741 Cao Shuang 2197 67 Chongqing, China
100742 Zhang Shuhao 2111 54 Chengdu, China
100743 Zeng Guangming 1818 7 ?, China
100744 Tang Yiding 1811 6 Chengdu, China
100745 Feng Hongquan 1813 6 ?, China
100746 Zhou Jiahao 1607 6 ?, China
100747 Li Xiaoqing 2523 231 Jiangsu Prov., China
100748 Zhao Duping 2367 25 Changzhou, China
100749 Li Haoran 2373 16 ?, China
100750 Jin Jiayu 2300 8 ?, China
100751 Ma Hongzhou 2366 160 Yulin, Shaanxi, China
100752 Liu Xilian 2158 7 ?, China
100753 Hao Tianyi 2331 110 Harbin, China
100754 Zou Jialai 2072 23 Harbin, China
100755 Wu Guoqiang 2095 7 Jiaxing, China
100756 Shen Zihan 2080 13 Shandong Prov., China
100757 Zhu Xiaojuan 2277 54 Yunnan Prov., China
100758 Chen Hong 1962 16 Fujian Prov., China
100759 Liu Yongkang 1911 7 ?, China
100760 Yu Jianghai 1668 7 Chongqing, China
100761 Wang Yuxuan 2608 32 Shanghai, China
100762 Yao Zhiyong 2153 26 Beijing, China
100763 Zhao Jiamin 1811 6 Beijing, China
100764 Xu Yan 1766 5 Beijing, China
100765 Han Xinmin 1716 4 Beijing, China
100766 Li Liang'en 1520 6 Beijing, China
100767 Liu Peng 2198 9 ?, China
100768 Wang Qingle 2152 56 Chongqing, China
100769 Chen Wei 2109 26 Shaanxi Prov., China
100770 Wang Qiangqiang 1941 8 Shaanxi Prov., China
100771 Wang Lei 1855 9 Shaanxi Prov., China
100772 Shao Heng 1835 4 ?, China
100773 Yang Yukui 1767 7 ?, China
100774 Zhu Yichen 2317 9 Shanghai, China
100775 Yang Jiayou 2214 9 Shanghai, China
100776 Leng Yutong 2124 7 Shanghai, China
100777 Gao Pengjie 2070 9 Hebei Prov., China
100778 Fang Zilu 2030 9 Shandong Prov., China
100779 Wang Zihao 2081 15 Chengdu, China
100780 Wang Zilin 1935 14 Chengdu, China
100781 Wu Hongshu 1779 17 Chengdu, China
100782 Zhong Dechang 1765 7 ?, China
100783 Cen Huoyu 2270 16 Hunan Prov., China
100784 Tian Haoyang 2320 17 Shandong Prov., China
100785 Liang Zhong 2274 42 Hunan Prov., China
100786 Zhou Fengwen 2196 8 Guangxi A.R., China
100787 Shi Qiaochu 2207 26 Ningbo, China
100788 Zhang Jianhong 2000 9 Yunnan Prov., China
100789 Li Ying 1960 7 Shaanxi Prov., China
100790 Zhang Peipei 2136 40 Shaanxi Prov., China
100791 Wang Wei 1910 9 Hunan Prov., China
100792 Zhao Junfang 1899 9 Shanxi Prov., China
100793 Zhan Qingxia 1880 8 Fujian Prov., China
100794 Zhao Jingchu 1824 7 Yunnan Prov., China
100795 Liu Pengyue 1820 9 Jilin Prov., China
100796 Zong Yu 1812 9 Yunnan Prov., China
100797 Yin Zaiye 1768 9 Qingdao, China
100798 Lian Gaojiale 1769 8 Shanxi Prov., China
100799 Bao Jiasheng 1753 9 Shanxi Prov., China
100800 Qi Meiling 1724 7 Jilin Prov., China
100801 Liu Yiting 1719 9 Shanxi Prov., China
100802 Ji Xiuting 1639 8 Qingdao, China
100803 Shan Xuanxi 1628 9 Qingdao, China
100804 Song Wenzhang 1609 9 Shanxi Prov., China
100805 Zhang Xuemei 1571 9 Yunnan Prov., China
100806 Bi Tianshuo 1512 8 Qingdao, China
100807 Li Hongjia 1468 9 Qingdao, China
100808 Zhu Yangkun 2387 5 Beijing, China
100809 Shi Xudong 2109 10 Beijing, China
100810 Yu Ning 1742 14 Beijing, China
100812 Xiao Huifang 2430 83 Shanghai, China
100813 Yu Yaping 2262 30 Guangzhou, China
100814 Wang Zhaofeng 2013 7 ?, China
100815 Jia Xuying 1814 4 ?, China
100816 Tao Yuan 1780 7 ?, China
100817 Yu Cong 1686 4 ?, China
100818 Ma Xin 1638 7 Beijing, China
100820 Fan Shihao 2105 19 Zhejiang Prov., China
100821 Lou Qiongwen 2154 11 Zhejiang Prov., China
100822 Zhang Tianyi 2142 11 Zhejiang Prov., China
100823 Li Weixing 2474 15 Beijing, China
100824 Meng Jiehuan 2495 191 Guangxi A.R., China
100825 He Yuchun 2181 14 Beijing, China
100826 Huang Junming 2245 37 Beijing, China
100827 Ma Chenzhi 2394 62 Beijing, China
100828 Luo Ji 2115 9 Beijing, China
100829 Wang Chenke 2110 15 Beijing, China
100830 Li Yilong 2060 15 Beijing, China
100831 Chen Yiqun 2107 7 Anhui Prov., China
100832 Yu Shuochen 2085 9 Beijing, China
100833 Zhong Baogui 2030 19 Hunan Prov., China
100834 Bai Dongyuan 2000 8 Shaanxi Prov., China
100835 Jing Zhe 2000 9 Beijing, China
100836 Hu Jianhua 2008 12 Xinjiang A.R., China
100837 Yin Haoxuan 1934 32 Qinhuangdao, China
100838 Yu Mengyi 1818 7 Beijing, China
100839 Zhou Zijian 1820 31 Qinhuangdao, China
100840 Xu Zhongqi 1758 8 Qinhuangdao, China
100841 Su Na 1674 7 Beijing, China
100842 Zhu Mengmeng 1536 7 Qinhuangdao, China
100843 Zhang Wenbo 2383 64 Harbin, China
100844 Li Shuo 2254 57 Harbin, China
100845 Guo Song 2153 78 Changchun, China
100846 Yuan Xuepeng 1943 12 Harbin, China
100847 Cui Weida 1973 11 Harbin, China
100848 Zhao Wenhe 1884 6 Jilin Prov., China
100849 Qin Zixuan 1870 7 Jilin Prov., China
100850 Zhang Guolin 1797 7 Jilin Prov., China
100851 Qin Ming 1518 6 Jilin Prov., China
100852 Wu Bo 2228 12 Hubei Prov., China
100853 Zhan Liyang 2197 81 Hubei Prov., China
100854 Tang Min 2088 12 Shanghai, China
100855 Zeng Penghui 2012 6 Hunan Prov., China
100856 Li Bo 1958 6 Heilongjiang Prov., China
100857 Zhu Xiangyu 1976 13 Hunan Prov., China
100858 Ma Wenhui 1858 7 Tangshan, China
100859 Huang Yimiao 2597 31 Huzhou, China
100860 Zhao Yan 2237 19 Henan Prov., China
100861 Chen Jie 2405 60 Hunan Prov., China
100862 Wang Chen 1866 13 Hangzhou, China
100863 Shen Fengyan 1890 1 ?, China
100864 Tao Tao 1960 16 Nantong, China
100865 Shen Lanxin 2486 114 Sichuan Prov., China
100866 Huang Luotong 2305 7 Shenzhen, China
100867 Liu Yin 2189 7 Anhui Prov., China
100868 Chen Sizheng 2231 26 Guangzhou, China
100869 Huang Shiqin 2183 7 Guangdong Prov., China
100870 Ye Beite 2141 7 Lanzhou, China
100871 Wang Shanshan 2166 14 Anhui Prov., China
100872 Wang Song 2088 7 Lanzhou, China
100873 Cai Dinghui 2065 14 Guangzhou, China
100874 Jiang Fangzheng 2080 13 Changsha, China
100875 Xie Jiamei 2051 14 Guangzhou, China
100876 Huang Qijun 1991 7 Hunan Prov., China
100877 Dong Xinwu 2478 54 Hubei Prov., China
100878 Li Huan 1825 29 Anqing, China
100879 Zhang Chujiu 1902 6 Anhui Prov., China
100880 Fu Hui 1885 7 Anhui Prov., China
100881 Jiang Qisheng 1844 6 Hunan Prov., China
100882 Chen Wenzhuo 1779 6 Anhui Prov., China
100883 Tian Deng 1764 7 Changsha, China
100884 Chen Qin 1764 7 Changsha, China
100885 Huang Wankun 1718 6 Guangdong Prov., China
100886 Liu Guangyu 1696 6 Changsha, China
100887 Hu Long 2400 82 Yunnan Prov., China
100888 Zhu Jiayi 2434 41 Shanghai, China
100889 Li Jiajun 2425 39 Shandong Prov., China
100890 Wang Shangfei 2107 6 Guangdong Prov., China
100891 Bai Ziliang 1943 6 Beijing, China
100892 Zha Yintao 1862 13 Shanghai, China
100893 He Yucheng 2389 35 Beijing, China
100894 Xu Ruiming 1741 23 Beijing, China
100895 Zhang Hui 1811 3 Beijing, China
100896 Kang Shumin 1722 4 Beijing, China
100897 Guo Kecen 1705 4 Beijing, China
100898 Cao Xueyu 2163 86 Beijing, China
100899 Yu Haoqing 2030 13 Tianjin, China
100900 Gao Haofei 1908 7 Henan Prov., China
100901 Chen Hongjie 1836 6 Hunan Prov., China
100902 Liao Yi 1959 13 Hunan Prov., China
100903 Zhang Zhe 1730 13 ?, China
100904 Zhu Yan 1817 15 Beijing, China
100905 Yin Caiying 1776 24 Beijing, China
100907 Tao Jiangbo 2343 14 Henan Prov., China
100908 Hu Guanzhao 2358 44 Hubei Prov., China
100909 Yan Chen 2258 7 Chengdu, China
100910 Zhao Qingsong 2230 7 Hubei Prov., China
100911 Wang Weishi 2235 25 Hebei Prov., China
100912 Yao Bocheng 2113 14 Shandong Prov., China
100913 Jin Meng 2122 30 Jiangsu Prov., China
100914 Peng Lulu 2049 39 Wuhan, China
100915 Huo Jiahao 2033 7 Henan Prov., China
100916 Liang Song 2029 16 Henan Prov., China
100917 Luan Yehui 1984 7 Beijing, China
100918 Huang Jing 1982 7 Henan Prov., China
100919 Zhang Yuxiao 2012 25 Yunnan Prov., China
100920 Zhou Yang 1972 7 Chengdu, China
100921 Ma Chen 1951 7 Henan Prov., China
100922 Zhao Yuan 1945 12 Guangdong Prov., China
100923 Yang Qiang 1926 7 Henan Prov., China
100924 Guan Qinghu 1927 7 Guangdong Prov., China
100925 Zhou Yuhang 1926 6 Sichuan Prov., China
100926 Tan Lin 1902 7 Chengdu, China
100927 Luo Weihong 1902 7 Guangdong Prov., China
100928 Han Liangchuan 1879 7 Hebei Prov., China
100929 Tu Ronghua 1871 7 Chengdu, China
100930 Lu Lu 1867 16 Guangdong Prov., Chi