59th Meijinsen Tournament

Place: Yaidu, Japan

Start: 2022-01-08, End: 2022-01-10

Rule: Soosyrv-8, Games: 46

Round 1
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2765.65 0 : 1 2775.36 Nakayama Tomoharu
Maruta Hiroki 2201.02 0 : 1 2621.11 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2328.98 0 : 1 2565.37 Nagasoe Hiroki
Hasegawa Kazuto 2453.92 1 : 0 2060.34 Hayashi Shoichi
Ono Takayuki 2335.46 0.5 : 0.5 2237.78 Maruyama Yasushi
Round 2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2621.11 0.5 : 0.5 2775.36 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2765.65 1 : 0 2060.34 Hayashi Shoichi
Ono Takayuki 2335.46 0 : 1 2565.37 Nagasoe Hiroki
Iio Yoshihiro 2328.98 1 : 0 2453.92 Hasegawa Kazuto
Maruta Hiroki 2201.02 1 : 0 2237.78 Maruyama Yasushi
Round 3
Black Result White
Hayashi Shoichi 2060.34 0 : 1 2775.36 Nakayama Tomoharu
Maruta Hiroki 2201.02 0 : 1 2765.65 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2621.11 1 : 0 2237.78 Maruyama Yasushi
Nagasoe Hiroki 2565.37 1 : 0 2453.92 Hasegawa Kazuto
Ono Takayuki 2335.46 1 : 0 2328.98 Iio Yoshihiro
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2775.36 1 : 0 2201.02 Maruta Hiroki
Kamiya Shunsuke 2765.65 0 : 1 2565.37 Nagasoe Hiroki
Okabe Hiroshi 2621.11 1 : 0 2335.46 Ono Takayuki
Hasegawa Kazuto 2453.92 1 : 0 2237.78 Maruyama Yasushi
Iio Yoshihiro 2328.98 1 : 0 2060.34 Hayashi Shoichi
Round 5
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2775.36 1 : 0 2237.78 Maruyama Yasushi
Iio Yoshihiro 2328.98 0 : 1 2765.65 Kamiya Shunsuke
Hayashi Shoichi 2060.34 0 : 1 2621.11 Okabe Hiroshi
Maruta Hiroki 2201.02 0 : 1 2565.37 Nagasoe Hiroki
Hasegawa Kazuto 2453.92 0 : 1 2335.46 Ono Takayuki
Round 6
Black Result White
Nagasoe Hiroki 2565.37 0 : 1 2775.36 Nakayama Tomoharu
Ono Takayuki 2335.46 0 : 1 2765.65 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2621.11 1 : 0 2328.98 Iio Yoshihiro
Hasegawa Kazuto 2453.92 1 : 0 2201.02 Maruta Hiroki
Maruyama Yasushi 2237.78 1 : 0 2060.34 Hayashi Shoichi
Round 7
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2775.36 1 : 0 2335.46 Ono Takayuki
Kamiya Shunsuke 2765.65 1 : 0 2453.92 Hasegawa Kazuto
Nagasoe Hiroki 2565.37 0 : 1 2621.11 Okabe Hiroshi
Maruyama Yasushi 2237.78 0 : 1 2328.98 Iio Yoshihiro
Maruta Hiroki 2201.02 1 : 0 2060.34 Hayashi Shoichi
Round 8
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2775.36 1 : 0 2328.98 Iio Yoshihiro
Kamiya Shunsuke 2765.65 1 : 0 2237.78 Maruyama Yasushi
Hasegawa Kazuto 2453.92 0.5 : 0.5 2621.11 Okabe Hiroshi
Nagasoe Hiroki 2565.37 1 : 0 2060.34 Hayashi Shoichi
Ono Takayuki 2335.46 1 : 0 2201.02 Maruta Hiroki
Round 9
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2453.92 0.5 : 0.5 2775.36 Nakayama Tomoharu
Okabe Hiroshi 2621.11 0 : 1 2765.65 Kamiya Shunsuke
Nagasoe Hiroki 2565.37 1 : 0 2237.78 Maruyama Yasushi
Hayashi Shoichi 2060.34 0 : 1 2335.46 Ono Takayuki
Maruta Hiroki 2201.02 0 : 1 2328.98 Iio Yoshihiro
Round ex
Black Result White
Nagasoe Hiroki 2565.37 0 : 1 2621.11 Okabe Hiroshi